บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบบัญชี สิ่งที่ทุกบริษัทต้องทำเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 
 

 

คงมีเจ้าของกิจการจำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นถึงความสำคัญในการตรวจสอบบัญชี เพราะในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สามารถตอบโจทย์ของข้อมูลที่คุณจะได้รับและก็ไม่น่าจะมีข้อผิดพลาดจากการใช้โปรแกรมเหล่านั้น   แต่เนื่องด้วยกฎหมายได้กำหนดให้แต่ละบริษัทจะต้องมีการจัดทำบัญชีและต้องจัดให้งบการเงินของกิจการมีการตรวจสอบ และรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อาจเป็นเพราะการทำบัญชีต้องมีการจัดการแยกประเภทรายการให้เหมาะสม และถูกงวดบัญชี และต้องใช้การเข้าใจธุรกิจ ความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี และการตัดสินใจของผู้ทำบัญชี ซึ่งความเสี่ยงจากการลงบัญชีไม่ถูกต้อง และไม่ถูกงวดบัญชีอาจเกิดผลเสียหายต่อธุรกิจได้

ด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงกำหนดให้มีผู้สอบบัญชีเข้ามาช่วยตรวจสอบและช่วยลดความเสี่ยงของการบันทึกบัญชีที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้แสดงตัวเลขในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก็ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ และวางแผนทางธุรกิจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีก็สามารถให้คำแนะนำในเรื่องจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ป้องกันการทุจริตได้อีกด้วย

ดังนั้น หากท่านเจ้าของกิจการต้องการหาบริษัทในการให้บริการตรวจสอบบัญชีประจำปีรวมไปถึงตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี  AMT AUDIT GROUP บริษัทผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับ บัญชีแบบครบวงจร ขอมีส่วนร่วมเพื่อให้ธุรกิจของท่านเติบโตและยั่งยืนได้อย่างไม่ยากเลย

 

 

บทความแนะนำ

บัญชีรายรับ-รายจ่ายดีอย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=260

ที่ปรึกษาเปิดบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=261

ขั้นตอนการทำบัญชีบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=262

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit