บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และวางระบบการควบคุมภายใน

รูปแบบการให้บริการของเรา


1. ตรวจสอบเพื่อแสดงความชื่อมันต่อระบบงาน (Assurance Services) ดังนี้


- ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ (Operational Audit)


- ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Audit)


- ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบ นโยบาย และกฎหายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit)


- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของ รายงานเอกสารทางการเงิน บัญชี (Financial Audit)


- ตรวจสอบระบบปฎิบัติฐานข้อมูลด้านการประมวลผลของโปรแกรม (Information Technology Audit)
 

รายงานที่ลูกค้าจะได้รับจากการตรวจสอบ


คู่มือการทำงาน


- Flow Chart


- วิธีการทำงาน


- นโยบายที่เกี่ยวข้อง


รายงานสรุปผลการตรวจสอบ


- ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ/ผลกระทบ/ความเห็นฝ่ายตรวจสอบ


- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/และป้องกัน


- แผนงานการติดตามผล

 

 ...............................................................................................................................................................................................

 

2.  ด้านการให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน ตามแนว COSO (Consulting Service)


- ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน บริหารด้านความเสี่ยง จุดควบคุม และเอกงานรายงานประกอบ


- ให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี


- การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน