บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

จดทะเบียนบริษัท

รายการจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร ค่าบริการ (บาท)**
 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 4,500
 จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,500
 ฟรี! - ขอมีเลขผู้เสียภาษีอากร
 ฟรี! - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ฟรี! - ค่าทำบัญชี,ยื่นภาษี เดือนแรกเมื่อมีรายการ 
     
 จดทะเบียนพาณิชย์ , คณะบุคคล 2,000
 แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, อื่นๆ
  2,500
 เพิ่มทุน - ลดทุน   3,000
 ย้ายที่ตั้งสำนักงาน,เพิ่ม-ลด สาขา 3,500
 จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี 12,000

 ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  1,000
 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ   2,000
       
** ค่าบริการนี้ยังไม่รวม ค่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) และ ค่าธรรมเนียมทางราชการ