บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เลือกสํานักงานสอบบัญชีคุณภาพ

 
 

 

ในการดำเนินการธุรกิจจำเป็นต้องมีการชี้แจงบัญชี การจัดทำรายละเอียดบัญชี โดยเจ้าของธุรกิจนิยมใช้บริการด้านการจัดทำบัญชีและภาษีจาก สํา นักงาน สอบ บัญชี  แต่ด้วยปริมาณของ สํา นักงาน สอบ บัญชี  ที่มีจำนวนมากกว่าห้าพันบริษัท ทำให้เป็นการยากที่จะทราบได้ว่าสำนักงานใดน่าเชื่อ สำนักงานใดไว้วางใจได้ หนึ่งในการเลือกสํา นักงาน สอบ บัญชี  คุณภาพสามารถตรวจสอบได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

เลือกสํา นักงาน สอบ บัญชี  คุณภาพเพื่อให้การทำบัญชี งบการเงิน ดูแลภาษีและเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการมีมาตรฐานรวมไปถึงถูกต้อง ครบถ้วน และถูกกฎหมาย

เลือกสํา นักงาน สอบ บัญชี  คุณภาพที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการว่าจะผ่านการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด

เลือกสํา นักงาน สอบ บัญชี  คุณภาพ เพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการครอบคลุมตามความประสงค์ เช่น การรับทำบัญชี  ดูแลบัญชี การจดทะเบียนบริษัท  จดทะเบียนการค้า จองชื่อบริษัท ทำบัญชี  เป็นต้น

เลือกสํา นักงาน สอบ บัญชี  คุณภาพ เพราะจะมีนโยบายคุณภาพและกระบวนการตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตั้งไว้ ได้แก่ ระบบคุณภาพของสำนักงานบัญชี ซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงาน  ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงาน การติดตาม ตรวจสอบของสำนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายคุณภาพและกระบวนการเหล่านี้จะมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอีกทั้ง ยังให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า โดยไม่ทิ้งมาตรฐาน และจรรยาบรรณการบัญชี

การเลือกใช้ สํา นักงาน สอบ บัญชี  คุณภาพเป็นการส่งเสริมให้สํา นักงาน สอบ บัญชี  มีคุณภาพ และนำให้ภาคธุรกิจก้าวหน้ามีมาตรฐาน เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าสู่ประเทศ จะได้กลับมาพัฒนาประเทศได้

 

 

บทความแนะนำ

มาตรการภาษีเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลระทบอุทกภัย : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=53

เปลี่ยนวิธีการชำระอากรแสตมป์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=51       

ข่าวทุจริตมาตรฐานบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=71   

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit