บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

มาตราการภาษีเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลระทบอุทกภัย

 
 

 

มาตราการภาษีเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลระทบอุทกภัย

1.ยกเว้นภาษีเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าวัสดุหรือซ่อมแซงบ้าน ในระหว่าง 5 ก.ค. – 31 ต.ค. 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท

2. ยกเว้นภาษีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ในระหว่าง 5 ก.ค. – 31 ต.ค. 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท

3. สำหรับเงินบริจาคสามารถลดหย่อนรายได้สุทธิสำหรับบุคคลธรรมดาไม่เกิน 10% และไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิสำหรับนิติบุคคล
(บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถนำจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่าง 5 ก.ค. – 31 ต.ค. 2560 ไปหักลดหย่อนรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ 1.5 เท่า ซึ่งมากกว่าการบริจาคทั่วไปที่ลดเพียง 1 เท่า)

 

 

facebook : AMTaudit_บริการรับตรวจสอบบัญชี