บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เปลี่ยนวิธีการชำระอากรแสตมป์

 
 

 

 

กรมสรรพากร กําหนดวิธีการชําระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

1.กรณีใบมอบอํานาจ เฉพาะที่ผู้มอบอํานาจให้กระทําการยื่นคําขอ จดทะเบียนนิติบุคคล หรือคําขอรับหรือแก้ไขข้อมูลช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการสําหรับการใช้งานระบบ (e-Registration) 
2.กรณี หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจํากัดที่ส่งต่อนายทะเบียน
3.กรณี ข้อบังคับของบริษัทจํากัดที่ส่งต่อนายทะเบียน
4.กรณี ข้อบังคับใหม่หรือสําเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจํากัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ ที่ส่งต่อนายทะเบียน 
5.กรณี หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน เฉพาะที่มีการจัดทําตราสารในวันรับจดทะเบียนหรือก่อนวันรับจดทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/143/53.PDF

facebook : AMTaudit_บริการรับตรวจสอบบัญชี