บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ความสำคัญของการสอบบัญชี

 
 

 

ในกระบวนการจัดทำบัญชี การสอบบัญชีเป็นหนึ่งกระบวนการที่ต้องอาศัยความละเอียดสูง จุดประสงค์หลักของการสอบบัญชีก็เพื่อตรวจสอบว่างบการเงินของกิจการใดกิจการหนึ่งได้แสดงฐานะการเงิน  แสดงผลการดำเนินงานของกิจการถูกต้องตามสมควร และได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ และการสอบบัญชีจะทำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นจะต้องทำการขึ้นทะเบียนเสียก่อน  โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบัญชี การวางรูปบัญชี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร และการบริหารการเงินอื่นๆ  การสอบบัญชีมีทั้งการตรวจสอบงบการเงิน  การตรวจสอบการดำเนินการ ตรวจสอบการปฎิบัติงานตามกฏระเบียบ

 

ความสำคัญของการสอบบัญชีจะช่วยให้การจัดสรรเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณอย่างสอดคล้องจะทำให้บริษัทหรือองค์กรสามารถมีแหล่งเงินไปใช้ในกิจการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อเหมาะสม

 

ความสำคัญของการสอบบัญชีจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นเครื่องมือประกอบในการพิจารณาว่าบริษัทหรือองค์กรมีความสามารถในการทำกำไรเท่าไหร่ บริษัทหรือองค์กรมีศักยภาพที่จะเติบโตหรือไม่ในอนาคต หรือมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพหรือไม่ และยังเป็นปัจจัยประกอบในกรณีที่ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น งบการเงินจึงมีประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กร และการดำเนินธุรกิจ

 

การสอบบัญชีเป็นประจำสม่ำเสมอยังช่วยให้บริษัทหรือองค์กรรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานภาพ และสภาพคล่องขององค์กร การสอบบัญชีจึงเป็นเหมือนเวลาที่เรารู้สึกว่าร่างกายมีสิ่งผิดปกติและวิ่งไปพบหมอ เพื่อให้หมอวินิจฉัยความอาจจะผิดปกติเหล่านั้น หากพบปัญหาก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

การสอบบัญชีจึงมีความสำคัญและเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ทุกบริษัทหรือองค์กรควรให้ความสำคัญ  

 

 

บทความแนะนำ

รับตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=45

ยื่นฟ้องศางทางอิเล็กทรอนิกส์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=52     

บริษัทเปิดใหม่ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=64 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit