บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริษัทรับตรวจสอบบัญชีหรือสำนักงานตรวจสอบบัญชี คืออะไร?

 
 

 สำนักงานตรวจสอบบัญชีเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ โดยมีผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (certified public accountant CPA) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งอาจจะตั้งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชี หรือเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ โดยสำนักงานตรวจสอบบัญชีเหล่านี้จะรับจ้างธุรกิจต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ดังนี้

สำนักงานตรวจสอบบัญชีจะให้ บริการรับตรวจสอบบัญชี หรืออาจจะมีบริการอื่นๆร่วมด้วย เช่นการรับปรึกษางานด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร บริการให้คำปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานของสำนักงานตรวจสอบบัญชี

 

AMT Audit รับบริการงานบัญชีและการตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานผู้ชำนาญ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน ช่วยในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมไปถึงให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อให้ธุรกิจมีระบบบัญชีที่ดี และง่ายต่อการบริหารงบประมาณ  เราพร้อมไปด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้และประสบการณ์ จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี และประมวลรัษฎากรกำหนด

เปลี่ยนการทำบัญชีธุรกิจของคุณ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ เราบริการด้านบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี และประมวลรัษฎากร รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี เพื่อให้มีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำส่งงบการเงิน ส่งภาษีได้ ถูกต้อง ทันเวลา และมีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า

บริการรับปรึกษาด้านการบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชี พร้อมวางระบบบัญชีเบื้องต้น รับทำทั้งแบบบัญชีรายเดือน/รายปี บริการยื่นภาษี ภ.พ.30, ภงด.3, ภงด.53 และอื่น ๆ บริการจดทะเบียนพาณิชย์และงานบัญชีครบวงจร

 

 

แนะนำบทความอื่น ๆ

ความสำคัญของการสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=8

คุณค่าของงานตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=32

การคัดเลือกผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=40

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit