บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

คุณค่าของงานตรวจสอบบัญชี

 
 

การตรวจสอบบัญชี เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็น SMEs ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันมาตรฐานบัญชีค่อนข้างมีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนเปลี่ยนที่รวดเร็ว รวมถึงประเด็นด้านภาษีใหม่ ๆ มีให้ Update กันอยู่เสมอ ทำให้อาจมีข้อผิดพลาดทางบัญชีได้ ดังนั้นการใช้บริการตรวจสอบบัญชีจากมืออาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้บริษัทหรือธุรกิจต่างๆ สามารถแสดงข้อมูบฐานนะทางการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา และถูกต้องตามหลักกฎหมาย ซึ่งการว่าจ้างผู้รับตรวจสอบบัญชีจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและจำเป็นที่ถูกบริษัทฯ ควรต้องทำ

การประกอบธุรกิจมีการทำบัญชีเป็นส่วนสำคัญที่แสดงให้เห็นงบการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายรับ รายจ่าย มูลค่าการลงทุน หนี้สิน ไปจนถึงเงินทุนของบริษัท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นมีจำนวนมากมายและด้วยความหลากหลายของข้อมูล ทำให้บัญชีของบริษัทอาจเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องต่างๆ หรือช่องโหว่ อันอาจก่อให้เกินการทุจริตที่ทุกคนมองข้ามไปได้ นอกจากนี้บัญชีของบริษัทที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ยังมีข้อมูลสำคัญมากมายที่แสดงให้นักลงทุนได้รับทราบ เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักลงทุนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในบริษัทอีกด้วย ดังนั้น วิธีแก้ไขข้อบกพร้องเหล่านี้สามารถทำได้คือดำเนินการว่าจ้างบริการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับตรวจสอบบัญชีมืออาชีพ ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางบัญชีโดยเฉพาะ การว่าจ้างมืออาชีพเพื่อทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นสิ่งที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการตรวจสอบบัญชีที่ถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นในจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี  

กล่าวได้ว่าการแสดงความโปร่งใสของข้อมูลบัญชีต่างๆ ของบริษัทเป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารควรรับผิดชอบ เพื่อแสดงให้เห็นฐานะทางการเงินไปจนถึงผลประกอบการของบริษัททั้งในแง่ของการได้กำไรและการขาดทุน โดยทำสรุปให้ครบถ้วนในแต่ละรอบบัญชี ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเอกสารที่สามารถใช้แสดงต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ธนาคารผู้ให้กู้สำหรับตัดสินใจว่าจะให้บริษัทกู้ยืมเงินหรือไม่ รวมถึงหากมีการตรวจสอบจากภาครัฐก็สามารถใช้ยื่นให้ตรวจสอบได้ตามกฎหมาย บริการรับตรวจสอบบัญชีจึงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการทำหน้าที่ส่วนนี้ เพราะความถูกต้องแม่นยำของบัญชีบริษัทจะส่งผลอย่างยิ่งต่อความเชื่อถือของบุคคลภายนอก ดังนั้นการตรวจสอบบัญชีเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ รอบบัญชีจึงเป็นการแสดงจุดยืนที่โปร่งใสและแสดงความสุจริตของบริษัทต่อผู้ลงทุน ไปจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทด้วย ซึ่งการตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบอาจมีเครื่องมือหรือวิธีการที่หลากหลายใช้ผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม

การใช้งานบริการตรวจสอบบัญชีสามารถช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในการทำบัญชีได้ เช่น การทำบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไป ทำบันทึกค่าใช้จ่ายในบัญชีทรัพย์สิน การปรับปรุงบัญชีไม่เป็นวันที่ปัจจุบัน หรือไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของบัญชี เปิดเผยข้อมูลส่วนที่กฎหมายให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกไม่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการบัญชี หรืองบการลงทุน มูลค่าการลงทุนต่างๆ ปัญหาทางบัญชีเหล่านี้จะหมดไปเมื่อมีการตรวจสอบจากผู้รับตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ จึงควรจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจบัญชีบริษัทเป็นประจำ จะช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดของงบการเงินบริษัท บัญชีต่างๆ ของบริษัท รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลด้านการเงินต่อบุคคลสาธารณะ ภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามระเบียบแบบแผนทางบัญชีและกฎหมายที่กำหนดไว้

BY : AMTaudit

www.amtaudit.com

บทความแนะนำ 

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=13

คุณค่าของงานตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=32

เกี่ยวกับผู้บังคับหลักประกัน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=39

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

 

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550