บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบกรณีทุจริต

 
 

 

            การทุจริต หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคน ซึ่งอาจจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกระทำการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่พรรคพวกโดยมิชอบหรือโดยผิดกฎหมาย ผลประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะในรูปของตัวเงินเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงินโดยตรงด้วย การทุจริตไม่ใช่ข้อผิดพลาดแต่อย่างใด ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การทุจริตแตกต่างจากข้อผิดพลาด คือ เจตนาในการกระทำการดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ถ้าว่ากันด้วยความหมายที่เหมาะสมแก่การตรวจสอบภายใน ก็คือ การกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ จงใจหลอกลวงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งการตั้งใจบิดเบือนการเสนอความจริง เช่น การแต่งเติมหรือแก้ไขบัญชีหรือเอกสารอย่างไม่ถูกต้อง การบิดเบือนละเว้นผลของรายการทุจริตในบัญชีหรือเอกสาร การบันทึกรายการโดยไม่มีหลักฐาน ล้วนจะเป็นสิ่งที่ส่อแววไปในทางทุจริตทั้งสิ้นนะครับ

            การตรวจสอบกรณีทุจริต จะเป็นการดำเนินงานผู้ตรวจสอบวางแผนจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาร่องรอยของการทุจริตที่อาจเป็นไปได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า มีการทุจริต หรือมีจุดบกพร่องบางอย่างที่ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ซึ่งผลของการทุจริตนั้น แน่นอนว่าย่อมทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ดังนั้น การทุจริต และการตรวจสอบทุจริต จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข และหาจุดที่บกพร่องโดยเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ มากที่สุด แน่นอนว่าการดำเนินงานหาจุดบกพร่องต้องดำเนินงานอย่างมีแผนการ ละเอียดรอบคอบ จนสามารถหาจุดที่เป็นปัญหาขึ้นมาให้ได้นะครับ

 

 

บทความแนะนำ

เปิดบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=223

ผู้ตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=224

การตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=225

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit