บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การตรวจสอบบัญชี

 
 

 

คุณค่าของงานบัญชี

 
 
 

 

การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากการดำเนินการหลายส่วนมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เปรียบเหมือนฟันเฟืองแต่ละชิ้นที่ขับเคลื่อนกิจการให้ดำเนินไปข้างหน้า แต่สิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่ามีความสำคัญอยู่ในลำดับต้นๆ หรือเป็นเฟืองชิ้นใหญ่ของธุรกิจก็คือการทำบัญชีนั่นเอง การเลือกผู้รับทำบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจ เพราะระบบการเงิน การบัญชี เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและสะท้อนฐานะทางการเงินทุกอย่าง หากขาดการทำบัญชีจากผู้ที่รับทำบัญชีไป บริษัทย่อมขาดส่วนสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือตรวจสอบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงขาดความน่าเชื่อถือในสายตาบุคคลคนภายนอก

ความหมายของการทำบัญชี คือ งานที่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลในแต่ละวันเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นงบการเงิน ซึ่งงานนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับทำบัญชี ซึ่งจะมีหน้าที่รวบรวมและบันทึกข้อมูลประจำวันต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น รายรับ รายจ่าย ทุน หนี้สิน และข้อมูลอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของธุรกิจในด้านฐานะ ช่วยแสดงความเป็นไปของธุรกิจให้แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจร่วมลงทุนในบริษัทได้รับทราบ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่นเจ้าหนี้และธนาคารที่ให้บริการด้านสินเชื่อด้วยเช่นกัน

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การทำบัญชีโดยผู้ให้บริการรับทำบัญชีนั้นยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง ดังนี้

1. การรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากผู้รับทำบัญชี ทำให้เห็นภาพรวมของสถานะทางการเงินของบริษัท มีส่วนช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถควบคุมทรัพย์สินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. บัญชีเป็นตัวช่วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ ตามแต่ที่เรากำหนดรอบบัญชีต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลกำไรหรือขาดทุน เพราะเป็นการรวบรวมข้อมูลจริงในช่วงระยะเวลานั้นมาบันทึกไว้

3. การทำบัญชีทำให้เราสามารถทราบข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการในรอบบัญชีนั้นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหนี้สิน เงินทุนที่ใช้ลงทุนของผู้ประกอบการ ว่า ณ เวลานั้น บริษัทหรือธุรกิจมีการดำเนินงานไปในทิศทางใด

4. การทำบัญชีเปรียบเหมือนการรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ใช้อ้างอิงย้อนหลังได้ มีคุณค่าในแง่ของการเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และยังสามารถนำสถิติบัญชีย้อนหลังมาวิเคราะห์และหาแนวทางดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

5. การจดบันทึกบัญชีทุกวันเป็นการช่วยบันทึกรายการการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นลำดับก่อนหลัง อีกทั้งยังช่วยจำแนกประเภทของรายการต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้อ้างอิง

6. การทำบัญชีเป็นการทำตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำบัญชีของบริษัทหรือธุรกิจต่างๆ

จะเห็นได้ว่าการทำบัญชีนั้นหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างแยกไม่ได้ เพราะบัญชีคือส่วนสำคัญที่เปรียบเสมือสมุดจดบันทึกข้อมูลทุกอย่างทางการเงินและรายการดำเนินกิจกรรมของบริษัท บริการรับทำบัญชีจากนักบัญชีมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญจึ่งสามารถเข้ามามีบทบาทในการรับทำบัญชี เพราะการทำบัญชีกับนักบัญชีมืออาชีพ ย่อมได้งานบัญชีคุณภาพ ถูกต้องและแม่นยำ ช่วยสะท้อนฐานะทางเกินของบริษัทอย่างโปร่งใส่ มีความน่าเชื่อถือ

_________________________________
บริษัท เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด 
ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน (Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

 

Level 18 Park Ventures Ecoplex, 
(BTS Plonechit Exit5)
57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit