บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการตรวจสอบงบการเงิน

 
 

บริการตรวจสอบงบการเงิน สอบทานงบการเงิน เป็นงานที่ให้ความเชื่อมั่น และการบริการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องภายในบริษัท บริการตรวจสอบงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นสูงสุด อย่างสมเหตุสมผล ว่าเป็นงบการเงินที่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้การรายงานทางการเงินโดยสภาพรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญสูงสุด ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือเกิดข้อผิดพลาด การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) กรณีที่เป็นผู้สอบบัญชีตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดทุน  โดยผู้สอบบัญชีที่สามารถตรวจสอบงบการเงินและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบ จะต้องมีมติเห็นชอบแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหญ่ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบด้วยการวางแผนงานตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบและออกรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  ให้กับกิจการเพื่อนำไปใช้งานต่อไป เช่น การส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจสอบงบการเงินของกิจการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จากผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีอาจมีการออกหนังสือแสดงข้อสังเกตจากการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบจะต้องมีการประสานงานกับทางบริษัท และผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านบัญชีและการเงินของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนที่สุด

สิ่งที่จะได้รับ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน ว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผลจากการตรวจสอบหากพบว่ามีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน

 

 

บทความแนะนำ

อายุเยอะแล้ว........จะสอบ CPA ได้ไหม? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=25

นักบัญชี......หัวสี่เหลี่ยมจริงหรือ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=26

รู้ไหม? ว่าทำไมบริษัทต้องจัดทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=27

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit