บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

2 ขั้นตอนหลัก แจ้งเลิกกิจการ

 
 

 หากธุรกิจถึงทางตัน ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ไม่ว่าจะด้วยความต้องการของผู้ถือหุ้น เลิกโดยผลของกฎหมาย  หรือเลิกโดยคำสั่งศาล แต่หากเลิกกิจการด้วยความต้องการของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ควรทำก็คือ การเคลียร์ภาระทางการเงินต่างๆ เช่น ยอดค้างชำระของลูกหนี้ หรือหนี้สิน พร้อมทั้งตรวจสอบสินค้าคงเหลือหรือทรัพย์สินต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องประชุมและลงมติว่า ต้องการเลิกบริษัท และหากมีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็ต้องตกลงกันเรื่องการชำระหนี้และได้รับความยินยอมให้เลิกกิจการได้ เมื่อตกลงเลิกกิจการ ก็ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.        การจดทะเบียนเลิกบริษัท

1.1.    ส่งจดหมายลงทะเบียนหรือลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดวันเวลาว่า จะประชุมเมื่อใด

1.2.        ทำการประชุมเพื่อตกลงว่า ต้องการเลิกบริษัท ,แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี,ผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในคำขอเลิกบริษัท

1.3.        ดำเนินการจดเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     

1.4.        ลงประกาศหนังสือพิมพ์ แจ้งว่า บริษัทได้เลิกแล้ว มีใครคัดค้านหรือไม่

1.5.        ถ้าบริษัทจดเข้าระบบภาษีมูลเพิ่ม ให้ยื่นเอกสาร ภพ.09 และเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเลิก

1.6.        จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน ต่างๆ ยื่นสรรพากร

2.        การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

2.1.        ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ว่า บริษัทขอเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ชำระบัญชีต่างๆ เรื่องเสร็จการชำระบัญชี

2.2.       เมื่อประชุมแล้ว ผู้ชำระบัญชี ก็ไปจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี  

                จาก 2 ขั้นตอนที่กล่าวมาเป็นเพียงขั้นตอนหลักในการจดเลิกบริษัท  บางบริษัทอาจยังมีขั้นตอนที่แยกย่อยมากกว่านี้ หากเจ้าของกิจการไม่สะดวกหรือยังไม่เข้าใจรายละเอียดก็สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้ได้เช่นกัน

 

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง
เลิกบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=233
การเลิกกิจการ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=128
เปิดบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=230

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit