บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เลิกบริษัท

 
 

การประกอบกิจการบริษัทจำกัดเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งที่มีความจำเป็นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ที่จะต้องเลิกบริษัท จำเป็นต้องทำตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลิกบริษัท ดังนี้

การจดทะเบียนเลิกบริษัท ทางด้านกฎหมายมีขั้นตอน ดังนี้

1.       จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เพื่อลงมติเลิกบริษัท

2.       ผู้ชำระบัญชีต้องลงประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 2 วัน

3.       ต้องจัดทำงบดุล ณ วันเลิกบริษัท และส่งให้ผู้ตรวจบัญชีโดยด่วน

4.       เมื่อได้รับการตรวจสอบงบดุลแล้วว่าถูกต้อง ให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

5.       ผู้ชำระบัญชีต้องชำระบัญชี เรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นที่ค้างอยู่ ขายทรัพย์สิน เรียกลูกหนี้ให้มาชำระหนี้ ชำใช้เงินที่มีผู้สำรองจ่ายไป หากมีทรัพย์เหลือให้คืนผู้ถือหุ้นไป หรือหากทรัพย์สินไม่พอชำระ ให้ผู้ชำระบัญชีร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งให้เป็นบริษัทล้มละลาย

6.       ในกรณีที่ไม่สามารถชำระบัญชีให้แล้วเสร็จได้ ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3) เพื่อยื่นต่อนายทะเบียนทุก ๆ ระยะ 3 เดือน ถ้าชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครบทุกปี เพื่อการรายงานความเป็นไปของการชำระบัญชี

7.       เมื่อผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีได้เสร็จสินแล้ว ให้ผู้ชำระบัญชีทำการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรายงานผลการชำระบัญชี

8.       เมื่อที่ประชุมมีความเห็นและอนุมัติแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องทำการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมเพื่อการอนุมัติเสร็จการชำระบัญชี


โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

 

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit