บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การจัดทำงบการเงิน

 
 

               งบการเงิน คือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงภาวะต่างๆของบริษัทหรือกิจการนั้นๆโดย งบการเงินประกอบด้วย งบแยกย่อยอีกหลายประเภทซึ่งจะแสดงถึง ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทนั้นๆในแต่ล่ะรอบบัญชี โดยจุดประสงค์ของงบการเงิน คือ เพื่อให้ผู้ใช้งานงบการเงินทราบถึง คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด รวมถึง เพื่อให้ผู้ใช้งานงบการเงินทราบถึง ผลการดำเนินงานของกิจการ และ ฐานะทางการเงินของกิจการว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่ และนอกจากนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานงบการเงิน ศึกษาข้อมูลผลกระทบต่างๆ จากเหตุการณ์ในอดีต เพื่อประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นว่า งบการเงินนั้นจะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ของผู้ใช้งานระบบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักลงทุน เจ้าหนี้ หรือแม้แต่ตัวผู้บริหารเอง เพื่อใช้ในการปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันนั่นเองครับ

            งบการเงิน ถือเป็นส่วนสำคัญ เป็นตัวหัวใจตัวแปรในการทำงานขององค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทห้างร้านนะครับ เนื่องมากจากว่า จะดูความเป็นไปของบริษัทนั้นๆ ก็จะต้องดูที่งบการเงินเป็นหลัก ว่ามีความสมดุล มีความเป็นไปได้ หรือลักษณะของบริษัทเป็นอย่างไร จะอยู่รอดหรือไม่นะครับ จึงต้องมีการจัดทำงบการเงินอย่างดี มีความถูกต้อง และมีความเชื่อถือได้ มีหลักฐานอ้างอิงดีๆ ดำเนินการทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญงานในเรื่องงบการเงินของบริษัทห้างร้านต่างๆ นะครับ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทนั้นๆ สามารถเป็นงบการเงินที่ดี มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนางาน ปรับกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทได้นั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ

กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น : การปรับมูลค่าเงินลงทุน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=154

สำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กมักประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=155

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มีสาระสำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องอะไรกับการจัดทำเงินเดือน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=156

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit