บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ความสำคัญของการทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

       การทำธุรกิจต่างมีเป้าหมายในเรื่องของผลกำไร ดังนั้นการจัดการที่ต้องมีในบริษัทหรือการดำเนินกิจการนอกเหนือจากแผนทางธุรกิจแล้วก็คือเรื่องของการจัดทำบัญชี ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถในการดำเนินกิจการและผลประกอบการนั่นเอง

          การทำบัญชีจะทำให้เราทราบถึงรายรับ รายจ่าย ที่เป็นตัวบ่งบอกกำไรขาดทุนของกิจการ ถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในทางการค้า แสดงถึงอัตราการเติบโต และบอกว่าแผนการดำเนินงานขณะนั้นได้ผลและมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อจะได้วางแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น โดยรายละเอียดที่อยู่ในบัญชีควรมีทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

การจัดทำบัญชีนั้นจะช่วยควบคุมการเงินให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ นำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และยังสามารถเป็นหลักฐานในการตรวจสอบทางด้านการเงินได้อีก ซึ่งการทำบัญชีอย่างเป็นระบบนั้นจะช่วยให้เราสามารถนำหลักฐานต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ ไปแสวงหาแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินกู้ เพื่อนำมาลงทุนในกิจการได้ง่าย เนื่องจากการอนุมัติสินเชื่อมีโอกาสเป็นไปได้สูง และที่สำคัญหลักฐานในการทำบัญชีที่เป็นระบบ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ง่าย ยังช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัทหรือกิจการ ประโยชน์อีกอย่างของการจัดทำบัญชีของบริษัทนั้นจะช่วยให้การเสียภาษีประจำปีทำได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลาและมีความถูกต้อง

ด้วยประโยชน์ดังกล่าว ทำให้ภายในกิจการต้องมีนักบัญชีหรือจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีเป็นผู้เข้ามาดูแล ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันมีบริษัทรับตรวจสอบที่มีความเป็นมืออาชีพเกิดขึ้นมากมาย และทำให้ผู้ทำธุรกิจมั่นใจว่ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ ซึ่งก็ถือว่าสะดวก ช่วยทุ่นแรง และประหยัดเวลาเพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับการจัดการธุรกิจได้เต็มที่มากขึ้น

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง

- รับทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=221

- โปรแกรมการทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=241

- การประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=93

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit