บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชี

 
 

 

การประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 44 โดยเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี รวมทั้ง ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ (เฉพาะสมาชิกสามัญ)  และการซื้อหนังสือสภาฯ หรือสมัครอบรมหรือสัมมนาในอัตราสมาชิก เป็นต้น แต่ผู้ขึ้นทะเบียนไม่มิสิทธิดังกล่าวได้

 

ข้อมูล Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
รับตรวจสอบบัญชี และบริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

 

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit