บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เงินรับบริจาค

 
 

 

เงินอุดหนุนรัฐบาล/เงินรับบริจาค :

ขอเรียนถามวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ได้รับบริจาคว่ามีวิธีการบันทึกอย่างไร และมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใดอ้างอิง

(คำถามเดือนมิถุนายน-กันยายน 2558)

 

กรณีรับบริจาคสินทรัพย์โดยทั่วไป ให้รับรู้สินทรัพย์ที่ได้รับด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้รายได้ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เรื่องรายได้ (กรณีเป็น NPAE อ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ในหัวข้อดังกล่าว)

กรณีรับบริจาคจากรัฐบาล สำหรับกิจการ PAE ให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งสามารถรับรู้รายการโดย

  • หากกิจการมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในอนาคต ให้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นรายได้รอตัดบัญชีในส่วนของหนี้สิน หรืออาจนำเงินอุดหนุนดังกล่าวแสดงหักจากมูลค่าของสินทรัพย์กรณีเป็นเงินอุดหนุนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
  • หากกิจการปราศจากภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนดังกล่าว ในอนาคต ให้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นรายได้ทั้งจำนวน

ข้อมูล Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
รับตรวจสอบบัญชี และบริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit