บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 
 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน :

"มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 69 (หน้าที่ 24/40)"

  1. บริษัทของข้าพเจ้ามีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทจำนวนเงินประมาณ 700,000 บาท(บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลปี 2558) ซึ่งประกอบด้วย

          - ค่าธรรมจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

          - ค่าบริการจดจัดตั้งบริษัท

          - ค่าดำเนินการต่างๆ

          ขอเรียนสอบถามว่า ในการบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวตามข้อ 1. สามารถบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2558 ได้ทั้งจำนวนเลยหรือไม่ (ทั้งทางบัญชีและภาษี)

  1. เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว ได้มีการก่อสร้างโรงงานแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์(ยังไม่สามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามปกติ) แต่จะมีค่าใช้จ่ายส่วนโรงงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าบริการคนนอก ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวนเงินรวมประมาณ 1,000,000 บ.

          ขอเรียนสอบถามว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามข้อ 2. ถือเป็น "ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน" ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือไม่ และการบันทึกบัญชีต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปี 2558 เลยใช่หรือไม่

(คำถามเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559)

 

ขอเรียนตอบคำถามดังนี้

  1. ค่าจดทะเบียนจัดตั้ง ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีได้หากเป็นจำนวนเงินที่ได้จ่ายออกไปจากบัญชีของบริษัท หรือบริษัทมีภาระที่ต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่ได้สำรองจ่ายแทนบริษัทไปก่อน ทั้งนี้เป็นไปตามคำนิยามของค่าใช้จ่ายตามย่อหน้าที่ 4.25.2 และ 4.33 ของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) และเป็นไปตามย่อหน้าที่ 69 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว

          ในส่วนของภาษี ขอให้ท่านศึกษาประมวลรัษฎากรประกอบการบันทึกค่าใช้จ่ายในทางภาษี เนื่องจากค่าใช้จ่ายในทางบัญชีบางรายการอาจไม่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้เสมอไปตามมาตรา65 ตรี

  1. กรณีรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างโรงงาน หากเป็นรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรนั้น ให้ถือรายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ (ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานหรือไม่ก็ตาม) ยกเว้นค่าใช้จ่ายนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) ของบริษัท ให้รับรู้ค่าใช้จ่ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในส่วนของค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้น หากเป็นค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ถาวรดังกล่าว ให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษาได้ตามย่อหน้าที่ 9,11,15-22 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ในกรณีที่รายจ่ายดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทหากเป็นไปตามคำนิยามของค่าใช้จ่ายตามย่อหน้าที่ 4.25.2 และ 4.33 ของกรอบแนวคิด สำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) และย่อหน้าที่ 69 ของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว (ไม่ว่ากิจการจะเรียกรายจ่ายดังกล่าวว่าเป็นค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานหรือไม่ก็ตาม)

การรับรู้รายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในปีใดให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง หากเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการและสิทธิเรียกร้องของกิจการในปี 2558 ก็ให้รับรู้เป็นรายจ่ายในปี 2558 โดยไม่ดูกระแสเงินสด ทั้งนี้ศึกษาได้จากย่อหน้าที่ วป17 ของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งเนื่องจากได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนกว่า

 

ข้อมูล Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
รับตรวจสอบบัญชี และบริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit