บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับตรวจสอบบัญชี

 
 

 

เรียนบัญชี สู่การเป็น CPA เพื่อประกอบอาชีพรับตรวจสอบบัญชี

ในปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาหลายแสนคนต่อปี โดยผู้จบการศึกษาต่างหางานเพื่อประกอบอาชีพตามความถนัดทางด้านที่ตนเองเรียนมา โดยอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมาก เพราะอาชีพนี้จัดอยู่ในกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการของตลาดงานสูง ประกอบกับค่าจ้างของการงานสายบัญชีมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง และสามารถก้าวมาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อ รับตรวจสอบบัญชี บริษัททั่วไป โดยจะต้องมีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี หรือที่เรียกกันว่า Certified Public Accountant หรือ CPA แต่ก่อนจะก้าวขึ้นสู่การเป็น CPA นั้น จะต้องหามีประสบการณ์ในสายงานตรวจสอบบัญชี พร้อมกับการเข้าทดสอบ เพื่อมุ่งสู่การเป็น CPA อย่างแท้จริง จึงจะสามารถ รับตรวจสอบบัญชี ได้
การจะเป็น CPA ได้นั้นต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่าง รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พศ.2556 ซึ่งจะมีขั้นตอนการเป็น CPA ได้อย่างไรนั้น มีดังต่อไปนี้
1. จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบัญชีพื้นฐานเป็นอย่างดีโดยได้จบหลักสูตรปริญญาทางด้านบัญชีโดยตรง มีอายุ 20 บริบรูณ์ และมีสัญชาติไทย เข้าใจหลักการของบัญชี รวมไปถึงความรักในสายงานบัญชี
2. แจ้งการฝึกหัดงานสอบบัญชี โดยเป็นการยื่นเอกสารที่ใช้ประกอบก่อนเริ่มฝึกงาน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี
3. เริ่มการฝึกหัดงานสอบบัญชีเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 3,000 ชั่วโมง คือการได้ปฏิบัติเข้าตรวจบัญชีกับนิติบุคคล โดยการรับตรวจสอบบัญชี และบริการตรวจสอบบัญชี
4. การทดสอบความรู้การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีข้อกำหนดว่าผู้ที่ทำการขอสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา และอยู่ในระหว่างการฝึกหัดงานสอบบัญชี หรือฝึกหัดงานครบถ้วนแล้ว เพื่อตรงตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดจากข้อที่กล่าวไว้ดังกล่าว
5. ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อสอบผ่านครบครบ  6 วิชา และได้รับหนังสือแจ้งผลการสอบผ่าน ขั้นตอนต่อไปคือการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant หรือ CPA) 
เมื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึง รับตรวจสอบบัญชี ได้และการทำหน้าที่ของ CPA จะต้องประเมินงานการตรวจสอบบัญชีว่ามีความถูกต้องมากเพียงใด โดยมีหน้าที่ลงลายมือชื่อรับรองงานตรวจสอบงบการเงิน และการจะเป็น CPA ที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เช่น จะต้องมีประสบการณ์การทำงานตามที่สภาวิชาชีพกำหนด ต้องมีความน่าเชื่อถือ  และข้อสำคัญ จำเป็นจะต้องมีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างมาก 
การที่จะก้าวเข้ามาเป็น CPA นั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ต้องมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่อยากจะเป็น CPA เนื่องจากระยะเวลาที่จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็น CPA นั้น ค่อนข้างที่ใช้ระยะเวลา โดยต้องเริ่มการขั้นตอนการเป็นผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี ซึ่งชั่วโมงการฝึกหัดงานต้องครบตามข้อกำหนดที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้ หากละเป้าหมายการเป็น CPAเท่ากับว่าศูนย์เปล่า และอาจจะต้องเริ่มใหม่ เพราะการฝึกหัดงานจะต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการผ่านขั้นตอนที่สำคัญคือการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถ ก่อนที่จะเป็น CPA อย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าการไปถึงเป้าหมายไม่ใช่เรื่องยากหากมีใจรัก และสนุกกับสิ่งที่ชอบ การเอาชนะเป้าหมายที่จะเป็น CPA ได้นั้นไม่ไกลเกินความตั้งใจของนักบัญชีทุกคนแน่นอน 
ขอให้ทุกคนที่อ่านบทความนี้จบ ได้เป็น CPA ให้สามารถให้บริการ รับตรวจสอบบัญชี ได้ครับ