บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

หาผู้สอบบัญชีปี2561

 
 

 

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอาคารชุด ที่กำลังหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงานตรวจสอบบัญชี ประจำปี เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การตรวจสอบงบการเงินของ นิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท และผลการดำเนินงานสำหรับปี 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชี ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ผู้สอบบัญชีต้องมีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ

ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้สอบบัญชีต้องเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

 

โดย AMTaudit