บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางส่วน ที่เปลี่ยนแปลง

 
 

 

 

นักบัญชียุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการจัดทำบัญชี วิเคราะห์ และช่วยลดงาน Routine จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีจะสามารถเข้ามาแทนที่การทำงานของนักบัญชีในบางเรื่องได้แน่นอน 
ดังนั้นถ้าจะเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล ต้องมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ทัน และต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ ที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของนักบัญชีทุกยุค^^

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางส่วน ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ได้แก

1.รายได้ในการดำเนินธุรกิจของกิจการแบบใหม่ รายได้จะถูกรับรู้ตามหลักการการควบคุม โดยต้องสะท้อนถึงการโอนการควบคุมสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการที่ได้ทำการโอนไปแล้ว เพื่อให้เกิดการเข้าใจได้และการเปรียบเทียบกันได้ของงบการเงิน

2.ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยในอนาคตจะถูกกำหนดให้รับรู้เร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน โดยกิจการต้องมีการประมาณการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ณ ขณะที่มีการรับรู้รายการลูกหนี้ตั้งแต่เริ่มแรก โดยจะต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ไปยังอนาคต (Forward-looking information)

3.สัญญาเช่า ด้านผู้เช่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน จากเดิมกำหนดให้กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่า ระหว่างสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงานซึ่งมีวิธีการทางบัญชีที่แตกต่างกัน แต่ของใหม่ไม่มีการจัดประเภทสัญญาเช่าอีกต่อไป

เครดิตข้อมูลจาก : งานสัมมนาประจำปี PwC Thailand Symposium 2017
https://www.kaohoon.com/content/196088

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit

          AMT#รับตรวจสอบบัญชี