บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บุคคลธรรมดา เป็น นิติบุคคล

 
 

 

 

ในช่วงที่ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (7) และ (8) ประมาณ 43 อาชีพ มายื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปรากฏว่าบุคคลธรรมดาต้องจ่ายภาษีมากกว่าปีที่ก่อนหลายเท่าตัว เกิดจากการที่กรมสรรพากรปรับลดอัตราหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา จากเดิมเคยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 60-85% ของเงินได้ ปัจจุบันลดเหลือ 60% ทำให้ผู้เสียภาษีมีเงินได้สุทธิที่ต้องนำมาคำนวณภาษีเพิ่มมากขึ้น

จึงเป็นที่มาของคำถามว่า จดทะเบียนเป็นบริษัทดีไหม???

สรุปที่มาคือ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคคลธรรมดาเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจมาเป็นบริษัทหรือ นิติบุคคล มีระบบการจัดทำบัญชีที่เป็นมาตรฐาน มีกฎหมายสรรพากรออกมา 2 ฉบับ

ฉบับแรก ออกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน ฉบับที่ 629 
รับลดอัตราหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา จากอัตราเดิมหักค่าใช้จ่ายได้ 60-85% เหลือ 60% ของเงินได้พึงประเมิน โดยให้ใช้อัตราใหม่นี้คำนวณภาษีกับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ตามมาตรา 40 (7) และ (8) ที่มายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปีภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีภายในเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ฉบับที่สอง ออกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 630 
ยกเว้นภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาที่โอนทรัพย์สินไปยังนิติบุคคลหรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

เครดิตข้อมูล : https://thaipublica.org/…/filing-personal-income-tax-disor…/

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit

          AMT#รับตรวจสอบบัญชี