บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วิจัยการเลือกประกอบอาชีพของบัญชี

 
 

 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดทำรายงานการวิจัยหัวข้อการเลือกประกอบอาชีพของบัญชีบัณฑิตไทย
เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการประกอบอาชีพของคนจบบัญชี ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพในด้านบัญชี โดยสาเหตุอันดับแรกๆ ที่มีผลต่อการเลือกทำงานด้านบัญชี คือ มุ่งมั่นอยากเป็นผู้สอบบัญชี และมีคนที่รู้จักประสบความสำเร็จในสายงานบัญชี

ผู้สนใจ Download งานวิจัยนี้มาอ่านกันนะครับ 
http://www.fap.or.th/index.php…

ทุกอาชีพล้วนมีคนที่ประสบความสำเร็จ
ถ้ามุ่งมั่นมากพอ (Focus) ^^ 
https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=18

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit

          AMT#รับตรวจสอบบัญชี