บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN CPA

 
 

 

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN CPA คือนักบัญชีที่มีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาชีพบัญชี สามารถไปทำงานด้านบัญชีตามข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

คุณสมบัติ ASEAN CPA
1.เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี 
2.หลังจบการศึกษาแล้ว ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีสะสมอย่างน้อย 3 ปี ภายในระยะเวลา ต่อเนื่อง 5 ปี
3.ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพ หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4.มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่สภากำหนด 
5.ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจรรยาบรรณวิชาชีพ

สำหรับนักบัญชี ที่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่เป็น “ผู้ทำบัญชีหรือนักบัญชีด้านอื่นๆ” สามารถขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะเปิดโอกาสและจัดให้มีการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็น “ASEAN CPA” ปีละ 2 ครั้ง

รายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants: ASEAN CPA) จำนวน 89 คน
รายละเอียด Click : https://goo.gl/NnySCo

 

ข้อมูล https://www.facebook.com/AMTaudit

          AMT#รับตรวจสอบบัญชี