บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

สำนักงานบัญชีเพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ

 
 

 

สรุปข้อมูลจากสัมมนา เรื่อง “ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชีเพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ”

สำนักงานบัญชี ที่มีพฤติกรรมจงใจบันทึกบัญชีโดยปกปิดข้อเท็จจริง สร้างรายจ่ายอันเป็นเท็จ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกหรือใช้ใบกำกับภาษีปลอม ทำให้ผู้ประกอบการเสียภาษีไม่ถูกต้อง ตลอดจนการขอคืนภาษีเป็นเท็จ จะมีผลดังนี้
1.ถูกกรมสรรพากรดำเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากร
2.มีความผิดทางอาญาตาม พรบ.การบัญชี2543 ด้วย ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุก 
3.มีความผิดในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ อาจลงโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
และที่สำคัญสุดคือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
____________________________________________
กรมสรรพากรได้พัฒนา “ระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษีเพื่อกำกับและตรวจสอบ (RBA)” เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดเลือกผู้เสียภาษีที่มีความเสี่ยงมาตรวจสอบ แต่ในระยะแรกกรมสรรพากรจะเน้นการตรวจแนะนำโดยจะเชิญผู้ทำบัญชี/สำนักงานบัญชีเข้าร่วมฟังคำแนะนำก่อน และเข้มข้นขึ่น เมื่อระบบ National e-Payment มีความสมบูรณ์ 
ซึ่งต่อไปบทบาทของสำนักงานบัญชีจะเปลี่ยนไปสู่การวิเคราะห์สารสนเทศทางบัญชี และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ สำนักงานบัญชีที่มีการปรับตัวจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตนเองได้มากขึ้น 
ปัจจุบันกรมสรรพากรได้พัฒนาระบบงานต่าง ๆ รองรับการทำงานของสำนักงานบัญชี เช่น การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt)

สำหรับสำนักงานบัญชีที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี โทร. 02 272 8538 และ 02 272 9729 กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร โทร. 02 272 9100 และ 02 272 9173

 

facebook : AMTaudit บริการด้านตรวจสอบบัญชี