บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

AMT AUDIT GROUP ทีมงานตรวจสอบภายในคุณภาพ

 
 

          คุณทราบหรือไม่ว่าการที่องค์กรจะบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้นั้น การตรวจสอบภายในถือว่าเป็นส่วนสำคัญลำดับต้น ๆ เพราะการตรวจภายในจะช่วยในการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบนั่นเองครับ ดังนั้น การที่จะ จัดหาทีมงานตรวจสอบภายใน ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน

แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง ?

1.   การพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

-             การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี

-            การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อกำหนดทางกฎหมาย

-            ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย

-            การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน

-            การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.   ประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และ ข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

3.        งานตรวจสอบภายใน ที่จะนำไปสู่การเป็นบริษัทมหาชน ดังนี้

-     การควบคุมภายในวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

-     การควบคุมภายในหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

-            การควบคุมภายใน เพื่อบริษัทมีหลักการควบคุมภายในที่ดี

-            การควบคุมภายในเน้นการเพิ่มมูลค่า

ซึ่งทีมตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะคำปรึกษาตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้ หากคุณต้องการที่ปรึกษาที่เป็นมืออาชีพอย่าลืมที่จะนึกถึง AMT AUDIT GROUP พร้อมให้บริการคุณทุกที่ที่เวลาครับ

 

 

บทความแนะนำ

ไม่เข้าใจงานด้านบัญชี บริษัทให้คำปรึกษาช่วยคุณได้ครับ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=618

ผู้สอบบัญชี คือ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=212

การจดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=220

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit