บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการตรวจสอบนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน

 
 

 บริการตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้าน

บริษัทมีลูกค้านิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรหลายแห่ง ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง สามารถให้คำแนะนำท่านได้ชัดเจนทั้งด้านกฎหมายและบัญชี บริษัทให้บริการตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และตามความประสงค์ของลูกค้า

หลักการทำบัญชีนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด

การทำบัญชีการทำบัญชีนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ให้ถูกต้อง หมายถึง การทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ.การจัดสรรที่ดิน , ตาม พรบ.การบัญชี และตามประมวลรัษฎากร ถูกต้องตาม พรบ.การจัดสรรที่ดิน หมายถึง ทำตาม พรบ.การจัดสรรที่ดิน อย่างเคร่งครัด ( กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบคุม และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร)

การจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยให้คณะ กรรมการบริหารดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้น รอบปีบัญชี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ถูกต้องตาม พรบ.การบัญชี หมายถึง ผู้ทำบัญชีมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ประกาศกรมทะเบียนการค้ากำหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีปี2543ใช้ตั้งแต่ 10 ส.ค.54 เช่น มีคุณสมบัติ และถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร,มีความรู้ภาษาไทย,ไม่เคยต้องโทษกฎหมายบัญชี หรือผู้สอบบัญชี เป็นต้น