บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

Profile AMTaudit

 
 

 

ประวัติโดยสังเขป       

 

ในระหว่างปี 2549 ได้มีการก่อตั้งสำนักงานสอบบัญชีขึ้นใช้ชื่อสำนักงานว่า คณะบุคคลสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที  ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับวิชาชีพอิสระในการให้บริการทางด้านบัญชี ให้บริการการสอบบัญชีและการวางระบบการควบภายใน โดยสำนักงานฯ ได้ให้บริการสอบบัญชีนิติบุคคลต่าง ๆ หลากหลายธุรกิจมากว่า 10 ปี ซึ่งในระหว่างปี 2553 ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ในนาม “บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด”

 

สถานที่ตั้งสำนักงาน

 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 79/109 หมู่2 ซอยลาดกระบัง54 ศีรษะจระเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-184-1846, 02-013-4613 โทรสาร : 02-115-1486 มือถือ 080-998-8393

สาขา : เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม20 (แยก8)ถนนเพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กทม.10160 

E-mail : [email protected][email protected]

Website : www.amtaudit.com

facebook : www.facebook.com/AMTaudit

twitter : www.twitter.com/AMTaudit

LINE : AMTAUDIT 

 

คณะกรรมการบริหาร

 1.  นายสุพจน์  ปานน้อย (กรรมการผู้จัดการ)

:           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA.9240), ผู้ตรวจสอบภายใน (CPIAT 48)

 2นางสาวอุษณีย์  แซ่ลิ้ม

:           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA. 9533)

 3ว่าที่ ร.ต. หริพงษ์ จรรญา

:           ผู้ตรวจสอบภายใน (CPIAT)

 4นางทัศนีย์ สอนเพ็ชร

:           ผู้ตรวจสอบภายใน (CPIAT43)

 5นายสมชาย อินทรพิทักษ์

:           ผู้ตรวจสอบภายใน (CPIAT48)

 6นายภูวนัย  อมรกิจกำธร

:           ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี (CPD)

 

 

ปรัชญาในการให้บริการ

 

เป้าหมายสำคัญคือการเป็นสำนักงานที่บริหารงานโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในวีชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานบัญชีครบวงจร เพื่อให้บริการทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เน้นคุณภาพ ความสำเร็จและความรวดเร็วของการให้บริการ โดยทีมงานบริหารและบุคลากร ของสำนักงานที่มีความรู้ทางวิชาการ  ประสบการณ์  และความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่ทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจและเพื่อให้ลูกค้าของสำนักงานได้รับประโยชน์สูงสุดคุ้มกับค่าธรรมเนียมบริการอย่างแท้จริง

ลูกค้าที่ทีมงานเคยตรวจสอบ และใช้บริการของสำนักงานมีหลากหลายจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ กัน ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง นิติบุคคลอาคารชุด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการเช่าคอนโดและบ้าน ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการต่าง ๆ สมาคม  นิติบุคคลอาคารชุด ฯลฯ รวมแล้วมากกว่า 100 ราย

สำนักงาน มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ด้วยประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในด้านต่าง ๆ  พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปีจะทุ่มเทในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให้มีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันว่าบริการที่ให้แก่ลูกค้าทุกรายมีความทันสมัยและเอื้อประโยชน์สูงสุดที่จะสามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ

 

ประเภทการให้บริการ

บริการตรวจสอบบัญชี

¡  การสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงิน

เป็นการให้บริการสอบบัญชีรายไตรมาสและรายปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทจำกัดทั่วไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระต่องบการเงินว่างบการเงินที่จัดทำขึ้นแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญหรือไม่ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทุกฝ่ายสามารถนำไปตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

¡  การตรวจสอบกรณีพิเศษ

บริการตรวจสอบเฉพาะด้านเป็นกรณีพิเศษตามข้อตกลง เช่น การตรวจสอบความมีอยู่จริง               สภาพสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อประกอบการพิจารณาซื้อขายกิจการ  การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในข้อมูลและข้อเท็จจริงของบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินเฉพาะรายการที่กำหนดไว้ในข้อตกลง ฯลฯ

 

 

 

บริการด้านการบัญชีและวางแผนภาษีอากร

¡  วางระบบบัญชี

บริการออกแบบหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน รวมถึง               การออกแบบเอกสารและจัดทำรายงาน โดยคำนึงถึงระบบการปฏิบัติงานที่มีความสะดวกและคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง สมบูรณ์น่าเชื่อถือ ทันเวลา และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

¡  วางแผนภาษีอากร

แนะนำการวางแผนจัดโครงสร้างการเสียภาษีอากรของกลุ่มบริษัทหรือของบริษัท เพื่อให้                        การเสียภาษีอากรถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

¡  ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

บริการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร สามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

 

¡  บริการด้านการบัญชีอื่น

การรวบรวมข้อมูลและตัวเลขทางการบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกรณี ฯลฯ

 

บริการที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายในและวางระบบ

 

¡  ตรวจสอบภายใน ลดความรั่วไหล สูญเปล่าในองค์กร

บริการด้านการวางแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงการเริ่มกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่ที่ไม่พร้อมจะจ้างผู้ตรวจสอบภายในไว้เป็นการประจำ ผู้ชำนาญการด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานจะให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระเพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของลูกค้าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตและลดความรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินองค์กรโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย

 

¡  ตรวจสอบกรณีทุจริต

เป็นการตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริตหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งเกิดขึ้นกับองค์กรของลูกค้า เพื่อให้ค้นพบข้อทุจริตดังกล่าวและลูกค้าสามารถแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหายขั้นร้ายแรง

 

 

 

¡  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

เป็นการตรวจสอบความเพียงพอของการควบคุมภายในและระเบียบวิธีการทำงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัดของการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์กร  ซึ่งรวมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรขององค์กร บริการด้านนี้ ครอบคลุมถึงงานด้านการผลิต การบริหารเงิน การบริหารคลังสินค้า การบริหารด้านบุคลากร ฯลฯ

 

¡  การวางระบบปฏิบัติงาน

เป็นการรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร และทุกส่วนงานในองค์กร เพื่อนำมาวางแนวทางในการทำงาน(คู่มือการทำงาน) โดยคำนึงถึงจุดควบคุมที่ควรมีเพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่ากระบวนการที่วางไว้ในมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

 

                                    สำนักงานฯ มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าที่ใช้บริการของสำนักงานมีหลากหลายจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ กัน ดังนี้

ตัวอย่าง กลุ่มบริษัทตามประเภทธุรกิจที่เป็นลูกค้าของสำนักงานฯ

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด(มหาชน) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

บริษัท ชีวาทัย จำกัด(มหาชน) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ชัยวัฒนาเทเนอร์รี่กรุ๊ป จำกัด(มหาขน) ธุรกิจผลิตเบาะรถยนต์

บริษัท ทิวลิป บิส กรุ๊ป จำกัด ธุรกิจ โรงแรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด ธุรกิจโรงไฟฟ้า

บริษัท บางกอกโคลด์สโตริจเซอร์วิส จำกัด ธุรกิจบริการห้องเย็น

บริษัท ไตรแองเกิ้ล พรีซิชั่น อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและประกอบอุปกรณ์แผงวงจร

บริษัท ออน เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และทดสอบคุณสมบัติ

บริษัท คอนทัวร์ จำกัด ธุรกิจออกแบบงานสถาปัตยกรรม

บริษัท ปูนไม้ 280 ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ธุรกิจบริการรับออกแบบ ตกแต่ง รับเหมาก่อสร้างอาคาร

บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด ธุรกิจบริการใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอส.พี.อินทีเรีย ดีซายน์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ธุรกิจบริการรับออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์

บริษัท ทีเอสซี เทคโนโลยี จำกัด ธุรกิจขายปลีก ขายส่งและบริการติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงานอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค

บริษัท ไอคอม อาร์ท จำกัด ธุรกิจบบริการรับเหมาทำสื่อโฆษณา

บริษัท โกลบอล กริท แอนด์ ไกรน์  จำกัด ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป อุปกรณ์ อะไหล่เครื่องมือช่าง

และอื่น ๆ อีกหลายสายธุรกิจ

 

ตัวอย่าง กลุ่มบริษัทตามประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบโดยทีมงาน

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

บริษัท เอแค็ป เอสไวเซอร์รี่ จำกัด(มหาชน) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธุรกิจให้เช่าและให้บริการ จัดสรร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซอร์คิต อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาขน) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท อมตะ คอปเปอร์เรชั่น จำกัด(มหาขน) ธุรกิจพัฒนาที่ดิน

บริษัท วนชัย พาเนล จำกัด ธุรกิจผลิตไม้อัดแผ่น

บริษัท เอ.ที ไอโอพาว์เวอร์ จำกัด ธุรกิจ ธุรกิตผลิตกระแสไฟฟ้า

บริษัท อิสเทรนสตาร์ รีสอร์ท จำกัด ธุรกิจรีสอร์ท

บริษัท น้ำตาล ท่ามะกา จำกัด ธุรกิจผลิตน้ำตาลทราย

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โรงพยาบาลราชธานี(โรจนะ)

โรงพยาบาลมิชชั่น(กรุงเทพฯ และภูเก็ต)

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 

เหตุผลในการพิจารณาเลือกสำนักงานฯ

 

 -        การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน สำนักงานฯ เลือกสรรบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานพร้อมที่จะเสนอบริการให้กับลูกค้า บุคลากรของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอันจะมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้า

-        ความพึงพอใจของลูกค้า สำนักงานฯ มีความเชื่อมั่นว่าการที่ลูกค้าของสำนักงานฯ ในปัจจุบันได้เลือกใช้บริการของ สำนักงานฯ อย่างต่อเนื่องสามารถแสดงให้เห็นถึงการที่สำนักงานฯ ให้ความสำคัญต่อลูกค้าและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้จนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

-        การติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ สำนักงานฯพร้อมที่จะหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งมีนโยบายที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบถึงมูลเหตุและประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม  

AMTaudit_รับตรวจสอบบํญชี