บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

พรบ. เกี่ยวกับความผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลฯ

 
 

 

ร่าง พรบ. เกี่ยวกับความผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลฯ 
สรุปสาระสำคัญที่ปรับปรุงแก้ไข เป็นการปรับแก้บทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล 5 ประเภท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ โดยขยายบทลงโทษให้ครอบคลุมถึงตัวแทนนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล จากเดิมส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ตัวนิติบุคคลหรือตัวองค์กร ขณะเดียวกันก็บัญญัติบทกำหนดโทษทั้งจำทั้งปรับเข้มงวดรุนแรงขึ้น จากเดิมมุ่งเน้นให้นิติบุคคลที่กระทำความผิดเป็นผู้ได้รับโทษ ปรับแก้เป็นให้ตัวแทนนิติบุคคล คือ คณะกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำความผิดของนิติบุคคล และรับโทษในฐานะเป็นผู้กระทำผิดด้วย

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1486530912

 

 

https://www.facebook.com/AMTaudit