บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การเตรียมตัวสอบ CPA

 
 

การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (Certified Public Accountant) หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า CPA นั้น เป็นอีกหนึ่งความใฝ่ฝันของนักการบัญชีหลายๆ คน แต่การที่จะเป็น  CPA ได้นั้น จะต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่าง ผู้ที่จะเตรียมตัวสอบ CPA จึงจำเป็นต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ เพราะสภาวิชาชีพบัญชี ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ CPA ไว้หลายข้อ ซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

1.        เป็นผู้ได้รับปริญญาทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี

2.        มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย

3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี รวมทั้ง ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

4.        ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5.        ไม่ประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้ขาดความเป็นอิสระในหน้าที่ผู้สอบบัญชี

6.        ฝึกหัดงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมาแล้ว ซึ่งในส่วนของการฝึกหัดงานสอบบัญชีนั้น จะมีวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้

6.1      ผู้ฝึกหัดงานเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว

6.2      ผู้ฝึกหัดงานจะยื่นคําขอแจ้งการฝึกหัดงานได้ก็ต่อเมื่อสอบผ่านวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการกําหนดไม่น้อยกว่าสี่รายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา ซึ่งรวมทุกรายวิชาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าหน่วยกิต

6.3       ผู้ฝึกงานต้องยื่นคําขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มฝึกหัดงาน พร้อมด้วยหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชีตามกำหนด

6.4          ผู้ฝึกหัดงานต้องผ่านการฝึกหัดงานสอบบัญชีจากหน่วยงานที่มีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทยหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของต่างประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง

6.5      ผู้ฝึกงานจะต้องฝึกหัดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี แต่ไม่เกินห้าปีนับจากวันยื่นคําขอแจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าสามพันชั่วโมง

เนื่องจากการสอบในบางวิชานั้นสามารถสอบได้เลย แต่ในบางวิชาจะต้องเก็บชั่วโมงการฝึกหัดงานให้ครบก่อน ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ CPA จึงต้องวางแผนการเรียนและแผนการสอบให้ดี  การเตรียมตัวสอบ CPA ให้ประสบความสำเร็จนั้น  ผู้ที่เตรียมตัวสอบ CPA ควรวางแผนการอ่านหนังสือล่วงหน้า โดยดูว่าวิชาไหนที่เราถนัด และไม่ถนัด และเรียงลำดับวิชาที่จะสอบก่อนหลังให้เรียบร้อย จากนั้นแบ่งเวลาอ่านหนังสือสำหรับแต่ละวิชา โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาพอสำหรับการทำความเข้าใจขอบเขตเนื้อหาทั้งหมด  นอกจากนี้การหาข้อสอบเก่ามาอ่านและลองทำ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการออกข้อสอบ หรือประเด็นที่ออกสอบบ่อยๆ  รวมทั้งฝึกฝนเพื่อให้ทำข้อสอบบ่อย ๆ ก็จะช่วยให้เราสามารถทำข้อสอบได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการอ่านและทดลองทำข้อสอบเก่านั้นควรมีความระมัดระวัง และตรวจสอบให้ดีว่าคำตอบและวิธีการนั้นมีความเป็นปัจจุบันหรือไม่  จึงควรติดตามข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงข้อกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญอยู่เสมอ เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจเกี่ยวข้องกับวิชาที่นำมาใช้ในการสอบ ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

การเตรียมตัวสอบ CPA นั้น แม้ว่าจะยากและต้องใช้เวลานาน แต่หากเรามีการเตรียมตัวอย่างดี มีความพยายามและตั้งใจ โดยไม่ยกเลิกกลางคันแล้ว ย่อมประสบความสำเร็จและได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในวันหนึ่งอย่างแน่นอน

BY: AMTaudit