บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การทำงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้าน

 
 

ในปัจจุบันผู้คนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยมีจำกัดตามการขยายของความเจริญและตัวเมือง ซึ่งหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียมล้วนเป็นแหล่งอาศัยที่เราต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวอื่นอีกหลายครอบครัว และมีผู้ดูแลผู้อยู่อาศัยทั้งหมดคือนิติบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการที่อยู่อาศัยนั้นๆ โครงการหมู่บ้านหรือคอนโดเองก็เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องมาการส่งงบการเงินเพื่อตรวจสอบตามกฎหมาย ดังนั้นการใช้บริการผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาในส่วนนี้ เพราะบริการรับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดที่มีนักตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถ ย่อมดำเนินการได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการอำนวยความสะดวกแกนิติบุคคลได้เป็นอย่างดี

การดำเนินการทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดให้ถูกต้องต้องดำเนินการตามที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติการบัญชีซึ่งกำหนดเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

2. ต้องมารควบคุมดูแลการทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ตรงตามความจริงและถูกต้อง ซึ่งในส่วนนี้การเลือกผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพย่อมดีกว่า

3. ในบัญชีต้องมีชนิด ข้อความ และรายการที่กำหนด รวมถึงระยะเวลาในการลงบัญชีด้วย

4. เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีต้องครบถ้วน เช่น บันทึกใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการ ใบเสร็จ เป็นต้น

5. การปิดงบบัญชีการเงินนิติบุคคลและอาคารชุดครั้งแรกจะปิดภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

6. จากนั้นงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลต้องทำการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีขึ้น จะเห็นได้ว่าผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลมีบทบาทอย่างมากในการดำเนินงาน

7. ทำการยื่นงบการเงินหมู่บ้านหรืออาคารชุดต่อกรมที่ดินภายในจังหวัด ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี

8. ต้องมีการเก็บรักษาบัญชีรวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการลงบัญชีเอาไว้ด้วย โดยเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไว้ ณ สถานที่ทำการ และต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันปิดบัญชี

ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการดำเนินการในเรื่องการจัดทำงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด จำพวกคอนโดมิเนียมต่างๆ ไปจนถึงหมู่บ้านจัดสรรที่มีนิติบุคคลดูแลและควบคุมธุรกิจ เพื่อความโปร่งใส เที่ยงธรรม และความถูกต้อง นิติบุคคลเหล่านี้ก็จำเป็นต้องแสดงผลประกอบการรวมถึงข้อมูลงบการเงินต่างๆ แก่ทางราชการเพื่อประเมินการจ่ายภาษีต่อไปในอนาคต ผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล จึงเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินการแทนนิติบุคคล ซึ่งผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ทางนิติบุคคลแต่งตั้งเพื่อดำเนินการให้การส่งงบการเงินเป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ เมื่อเลือกใช้บริการผู้ตรวจสอบที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ก็จะทำให้การทำบัญชีงบการเงินนิติบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่วางไว้ในพระราชบัญญัติการบัญชี รวมถึงลดข้อผิดพลาดอันเกิดจากการทำงบการเงินต่างๆ และการดำเนินการยื่นเอกสารสำคัญทั้งหลายต่อทางราชการด้วย เมื่อได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายกำหนด นิติบุคคลก็มั่นใจได้ว่าการดำเนินการอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายกับทางราชการอย่างแน่นอน

BY : AMTaudit

www.amtaudit.com

บทความแนะนำ 

การบันทึกบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=88

การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=105

รับตรวจสอบบัญชี 2561 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=98

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

 

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550