บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

คุณค่าของงานตรวจสอบภายใน

 
 

 การดำเนินการธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ นั้นมีความเสี่ยงควบคู่กันอยู่เสมอ ดังนั้นจึงมีการคิดค้นกระบวนการหนึ่งขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างเสริมกิจกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร(Add Value) นั่นคือ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่น(Assurance Service) และ กิจกรรมการให้คำปรึกษา(Consulting Service) อย่างมีความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นหลักประกัน เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หน้าที่นี้โดยส่วนใหญ่มักจะใช้บริการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน หรือออดิทมืออาชีพ  เพราะการใช้บริการจากผู้รับตรวจสอบภายในมืออาชีพเราสามารถมั่นใจได้ในความสามารถและประสบการณ์ที่จะมาช่วยประเมินคุณค่าให้แก่องค์กรของเรา รวมถึงสามารถจัดระบบระเบียบเกี่ยวกับการกำกับดูแลภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

หากกล่าวให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การตรวจสอบภายในที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการรับตรวจสอบภายในก็คือหลักประกันขององค์กรในแง่ของการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการและประสิทธิผลของการดำเนินของกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารหรือด้านการเงินซึ่งจะถูกเปิดเผยให้แก่บรรดาผู้บริหารองค์กรได้รับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรมให้หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆ ขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังเพื่อบริหารและใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

คุณค่าจากบริการรับตรวจสอบภายในผลักดันให้เกิดผลต่างๆ ตามมา ดังนี้

1. เป็นการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า หรือ Warning Signals สัญญาณเตือนที่ว่านั้นหมายถึง ตรวจสอบการทุจริตหรือความประพฤติมิชอบในองค์กร เช่น การยักยอกทรัพย์ การรับสินบนหรือติดสินบน เป็นต้น ซึ่งการส่งสัญญาณเตือนนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเป็นเรื่องร้ายแรงอันมาจากการทุจริต อีกทั้งยังช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการทำงานสำเร็จอีกด้วย

2. การให้บริการรับตรวจสอบภายในช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงปฏิบัติขององค์กร หรือ Efficiency and Effectiveness of Performance เนื่องจากเครื่องมือในการตรวจสอบภายในเป็นระบบการคิดแบบประเมิน วิเคราะห์ จากนั้นจึงนำข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับมาเปรียบเทียบกันในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม กระบวนการนี้จึงต้องกระทำการโดยผู้ให้บริการรับตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความชำนาญ จึงจะสามารถประเมินผลออกมาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบนี้ สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินการขององค์กรให้กระชับ ลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย สร้างความคุ้มค่าแก่ทรัพยากร สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยให้ทุกคนเข้าใจนโยบายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

3. ช่วยปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีและมีความรับผิดชอบในการรายงานตามหน้าที่ หรือ Accountability and Responsibility เป็นการทำให้องค์กรได้รับข้อมูลและรายงานตามหน้าที่ของแต่ละส่วนได้อย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

4. การตรวจสอบภายในเป็นการถ่วงดุลแห่งอำนาจ หรือ Check and Balance ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำมาใช้งานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามลำดับ และมีความเหมาะสมกับงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด

5. ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี หรือ Good Corporate Governance นอกจากนี้ยังมีสาวนในการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กร ป้องกันการทุจริต และลดความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การดำเนินการล้มเหลว ผลของกิจกรรมทีไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ เป็นต้น

การตรวจสอบภายในโดยผู้รับตรวจสอบภายในมืออาชีพ จะช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ รวมถึงได้รับการดำเนินการจากบริการรับตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ส่งผลให้การสร้างเสริมคุณค่าแก่องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และยังลดความเสี่ยงต่างๆ จากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรอีกด้วย

BY : AMTaudit

www.amtaudit.com

บทความแนะนำ 

ทำไมต้องมีผู้สอบบัญชี(CPA) มาตรวจสอบงบการเงินของกิจการ https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=17

นักบัญชี......หัวสี่เหลี่ยมจริงหรือ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=26

การเตรียมตัวสอบ CPA : hhttps://www.amtaudit.com/view_news.php?id=38

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

 

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550