บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดี?

 
 

สำหรับผู้ที่มีความคิดริเริ่มที่จะทำธุรกิจ การจดทะเบียนถือเป็นเรื่องที่หลายๆ คนต้องตัดสินใจ ว่าควรจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือจะเป็นการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดดี ดังนั้นลองมาดูข้อแตกต่างของทั้งสองรูปแบบนี้กัน

1.    จำนวนผู้ร่วมลงทุน ซึ่งก็คือ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง

บริษัทจำกัด : อย่างน้อย 3 คน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด : อย่างน้อย 2 คน

2.    การลงทุน

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด : ลงทุนในรูปแบบของ ทุนเรือนหุ้น (Capital stock) โดยแบ่งทุนออกเป็นหุ้น แต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท) และจะต้องเป็นการลงหุ้นด้วยเงินเท่านั้น

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด : ไม่ต้องแบ่งเป็นทุนเรือนหุ้น สามารถใช้จำนวนเงินลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนได้ รวมถึงสามารถลงทุนด้วยทรัพย์สินและแรงงานเป็นทุนจดทะเบียนได้

ข้อควรทราบ :

การลงหุ้นด้วยแรงงาน จะต้องเป็นการลงทุนในรูปแบบของหุ้นส่วนผู้จัดการ (หุ้นส่วนจำพวกที่ไม่จำกัดความรับผิด) เท่านั้น หากเป็นหุ้นส่วนที่ต้องการจำกัดความรับผิด จะต้องลงหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น

3. ความรับผิดในหนี้สิน

บริษัทจำกัด :  ผู้ลงทุนจะรับผิดชอบเฉพาะเงินลงทุนในหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระเท่านั้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด : จะแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

3.1 หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) รับผิดชอบไม่จำกัดจำนวน

3.2 หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนทั่วไป) รับผิดชอบเท่าจำนวนหุ้นที่ลงไป

4. ค่าธรรมเนียม

บริษัทจำกัด : ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง 5,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด : ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง 1,000 บาท

หมายเหตุ :  ยังไม่รวมค่าอากรแสตมป์และค่ารับรองเอกสาร

5. อัตราภาษี

ทั้ง 2 แบบจ่ายภาษีในรูปแบบของ อัตราภาษีก้าวหน้า

เมื่อทราบความแตกต่างของทั้งสองรูปแบบไปแล้ว น่าจะถือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ว่าธุรกิจของแต่ละท่านนั้นเหมาะกับการจดทะเบียนในรูปแบบใด โดยนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการริเริ่มจัดตั้งแล้วควรมองไปยังค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตามมา รวมถึงความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ ต่อลูกค้าอีกด้วย

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง
การจดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=243
เอกสารจดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=234
จดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=219

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit