บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เก็บชั่วโมงผู้สอบบัญชี

 
 

              คงทราบกันดีว่าในแต่ละปีต้องมีการเก็บชั่วโมงผู้สอบบัญชีเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องหรือ CPD และต้องแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามเวลาที่กำหนด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องได้รับการอบรมและต้องเก็บชั่วโมงผู้สอบบัญชี หรือ CPD 40 ชั่วโมงเพื่อการพัฒนาตนเองต่อปี โดยแบ่งเป็นชั่วโมงที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ดังนี้

1. ชั่วโมงที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง/ปี และต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ชั่งโมง

2. ชั่วโมงที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง/ปี และต้องยื่น CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

สำหรับผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก การเก็บชั่วโมงผู้สอบบัญชี CPD ให้เก็บตามจำนวนชั่วโมงสัดส่วนของเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่ให้นับเศษของเดือน จำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี หรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 50% 

สำหรับผู้สอบบัญชีที่ลืมอบรม หรืออบรมแล้วแต่เก็บชั่วโมงผู้สอบบัญชีไม่ครบตามเงื่อนไข ต้องทำความเข้าใจว่าจะมีความผิดในเรื่องใดบ้าง

กรณีที่ไม่เข้ารับการฝึกอบรม CPD ให้ครบตามกำหนดและไม่มีหนังสือแจ้งว่าเกิดจากเหตุใดจําเป็นหรือไม่ สภาวิชาชีพบัญชีอาจมีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติ    (อ้างอิงจาก ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ 20)

วิธีการแก้ไข

ผู้สอบบัญชี วิธีแก้ปัญหาค่อนข้างยุ่งยาก เพราะอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ CPA คือ งบที่ผู้สอบบัญชีเซนต์ไปในระหว่างที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของสภานั้นก็อาจจะขาดความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้น วิธีแก้ไขปัญหานี้ คือ ต้องรีบอบรม CPD ชดเชยตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และท่านจะต้องยื่นเอกสารเหล่านี้ให้แก่สภาวิชาชีพบัญชี ฯ

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

 

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit