บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับตรวจสอบบัญชี 2019

 
 

 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอาคารชุด ที่กำลังหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับงานตรวจสอบบัญชี ประจำปี เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การตรวจสอบงบการเงินของ นิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท และผลการดำเนินงานสำหรับปี 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชี ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ผู้สอบบัญชีต้องมีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ

ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้สอบบัญชีต้องเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

 

โดย AMTaudit

สำหรับผู้ที่ หาผู้สอบบัญชี 2019

_________________________________
บริษัท เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด 
ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน (Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Level 18 Park Ventures Ecoplex, 
(BTS Plonechit Exit5)
57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit