บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการบัญชีชุดเดียว

 
 

 ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการบัญชีชุดเดียว ( SME )

เมื่อต้นปีมีข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับแวดวง SME ของเราคือ การที่ภาครัฐขอให้ SME จัดทำบัญชีชุดเดียว และต้องเข้าระบบให้ถูกต้อง ฟังแล้วเหมือนจะโหดร้ายกับหลาย ๆ SME ที่ไม่เคยเน้นเรื่องภาษีเลย  ไม่รู้ว่า เราจะได้ประโยชน์อะไรกับมาตรการบัญชีชุดเดียวที่รัฐบาลชงออกมา ของแถมตอนนี้ที่เราจะได้รับจากภาครัฐง่ายๆเลยคือ โปรแกรมบัญชีที่ทางรัฐจัดให้แบบฟรี ๆ เพื่อทำให้ธุรกิจของเรามีการจัดทำบัญชีสะดวกขึ้นและมาตรฐานเดียวกัน คือ เราจะรู้ว่า กำไรขาดทุน เท่าไหร่ ฐานะการเงินของบริษัทเป็นอย่างไรสำหรับในธุรกิจที่เราทำอยู่ เพราะ SME ของเราตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้กำไรขาดทุนที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่ หรือฐานะทางการเงินจริงๆ เป็นอย่างไร จะมีแค่เหลือเงินเท่าไหร่ การไปขอเงินกู้จากธนาคารก็ทำได้ยากเพราะบางบริษัทไม่มีระบบบัญชีสนับสนุน ซึ่งหากเรามีอย่างน้อย ๆ ตอนนี้คือระบบบัญชีที่รัฐบาลออกมาให้โหลดฟรี ๆ มา คิดดูแล้วกันว่าธุรกิจเราจะไปไกลแค่ไหน เพราะเหตุผลง่าย ๆแค่นี้ จึงมีมาตรการบัญชีชุดเดียวขึ้นมาช่วยเหลือชาว SME ที่มีอีกหลายร้อยรายกำลังจะจมน้ำตายเพราะไม่มีระบบบัญชีไว้คอยช่วยเหลือกิจการ

“กรมสรรพากรมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว จึงได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี”

เราอาจจะตั้งข้อสังเกตว่า “ทำตามมาตรการบัญชีชุดเดียวแล้วได้อะไร” ซึ่งประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนตาม พรก.มาตรการบัญชีเล่มเดียวนี้  ประโยชน์เต็ม ๆที่เราจะได้รับการคือ การยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง ทันที เพราะกรมสรรพากรมีนโยบายที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับผู้ประกอบการ SME มาตรการนี้จะเข้ามาช่วยทำความสะอาดบัญชีให้ถูกต้องและโปร่งใส เท่ากับว่าเป็นการล้างบัญชีเก่า แล้วเริ่มต้นใหม่ๆพร้อมๆกันในรอบบัญชี ปี 2559  แต่ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ประกอบการใดอยู่ระหว่างถูกการตรวจสอบภาษีอากร กรณีเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559  ผู้ประกอบการรายนั้นก็ยังคงสามารถจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวต่อกรมสรรพากรได้ โดยกรมสรรพากรจะดำเนินการเฉพาะกรณีนั้นๆ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่จะไม่มีการตรวจสอบในเรื่องอื่นเพิ่มเติมนับตั้งแต่มาขึ้นทะเบียน นี่คือประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการบัญชีชุดเดียวที่ ผู้ประกอบการ SME อย่างเราจะได้รับ ประโยชน์ต่อมาคือการได้รับการยกเว้นภาษี ถึง 2 รอบบัญชีเลยทีเดียวนับว่าคุ้มมากกับการที่เรารีบมาดำเนินการ ภาษีที่ได้รับการยกเว้นจะได้ในรอบบัญชี ปี 2559 และได้รับการยกเว้นและลดหย่อนการเสียภาษีในปี 2560 ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด  ผู้ประกอบการธุรกิจSME ยังสามารถนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการผลิต และขยายกิจการได้อีกด้วย 

สิทธิประโยชน์ข้างต้นอาจมองในแง่ของผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียว  แต่จริงๆ แล้วการทำบัญชีชุดเดียวนั้นสำคัญอย่างมากกับธุรกิจ SME ของเราเพราะการมีบัญชีชุดเดียวไม่ต้องคอยปกปิด รายการใดๆให้เป็นที่เคลือบแคลง เราสามารถตรวจสอบตัวเองได้ทันที สามารถทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์เต็มๆ ที่สำคัญเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมการเงินให้กับกิจการด้วย  อีกทั้งเมื่อภาครัฐมองเห็นภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงและชัดเจน  ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ ได้ตรงจุดและตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ  และยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการนำระบบ e-payment มาใช้ ส่งผลให้การทำธุรกรรมและการบริหารเงินของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  นอกจากนี้ตัวผู้ประกอบการเองเมื่อได้เห็นภาพแท้จริงของกิจการ ก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจ  หาจุดแข็งเพื่อต่อยอดและหาจุดอ่อนเพื่อพัฒนาแก้ไข ทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสุดท้ายนโยบายของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย จะสั่งการให้สถาบันการเงินและธนาคารพานิชย์ ใช้บัญชีและงบการเงินที่ผู้ประกอบการแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นเสียภาษีเงินได้  มาเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงินตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562  เป็นต้นไป 

ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการบัญชีชุดเดียวมุมมองที่ SME มองอาจจะต่างจากหลายฝ่ายมองนอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี แล้วยังมีอีกหลายประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เราไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องทำอยู่ดี หากไม่ทำตรวจพบก็มีโทษหนัก หากทำเราได้รับประโยชน์ฝ่ายเดียวถือว่าการบัญชีชุดเดียว เป็นผลประโยชน์ ของ SME อย่างแท้จริง

BY : www.amtaudit.com

บทความแนะนำ 

ผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=37

สอบ CPA วิชาไหนก่อนดี? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=36

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดให้มีระบบการควบคุม : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=110

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

 

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550