บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน :

บริษัท ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัท B ขายวัสดุก่อสร้าง ทั้ง บริษัท A และ บริษัท B มีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นคนเดียวกัน บริษัท B สร้างโกดังเก็บสินค้า โดยใช้คนงานของบริษัท A และบริษัท A มีการบันทึกบัญชีดังนี้

1.         บริษัท บันทึกค่าแรงงานประจำเดือน บันทึกบัญชีโดย

Dr. ลูกหนี้บริษัท B                                105,000.00

      Cr. ค่าแรงงานค้างจ่าย                                          95,000.00

           ประกันสังคมค้างจ่าย                                       10,000.00

 

เมื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัท บันทึกบัญชี โดย

Dr. ลูกหนี้บริษัท B                                115,720.50

      Cr. ลูกหนี้บริษัท B                                             105,000.00

           ภาษีขาย                                                        7,570.50

           รายได้                                                          3,150.00

 

2.         เมื่อบริษัท จ่ายค่าเช่ารถยนต์แทนบริษัท B บันทึกบัญชี โดย (ผู้ให้เช่าออกใบกำกับภาษีในนาม บริษัท A แต่ บริษัท Aไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับการเช่าเลย เพียงแต่จ่ายค่าเช่าแทนเท่านั้น)

Dr. ลูกหนี้ บริษัท B                               20,000.00

     ภาษีซื้อ                                          1,400.00

      Cr. เจ้าหนี้                                                       21,400.00

 

เมื่อเรียกเก็บเงินคืนจากบริษัท B

Dr. ลูกหนี้บริษัท B                                 22,042.00

      Cr. ลูกหนี้บริษัท B                                            20,000.00

            ภาษีขาย                                                      1,442.00

            รายได้                                                           600.00

 

3.         งบทดลอง ของบริษัท

                                                            Dr.                 Cr.

ลูกหนี้                                               137,762.50

ภาษีซื้อ                                                 1,400.00

เจ้าหนี้                                                21,400.00

ค่าแรงค้างจ่าย                                                         95,000.00

ประกันสังคมค้างจ่าย                                                 10,000.00

ภาษีขาย                                                                 9,012.50

รายได้                                                                   3,750.00

 

1.         เมื่อบริษัท ปิดงบกำไรขาดทุน มีรายได้สุทธิ 3,750.-บาท ไม่มีต้นทุน ดังนี้

รายได้            3,750.00 

ต้นทุน                  0.00

กำไรขั้นต้น      3,750.00

 

ประเด็นสอบถาม

1.         บริษัท บันทึกบัญชี ได้ถูกต้องตามหลักบัญชีหรือไม่

2.         บริษัท จัดทำงบกำไร(ขาดทุน) เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

3.         เมื่อบริษัท ได้จ่ายเงินทดรอง ค่าเช่ารถแทน บริษัท B สามารถใช้ Vat ได้หรือไม่ และเมื่อเรียกเก็บเงินคืน บริษัทฯมีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีหรือไม่

ถ้าการกระทำของบริษัท ผิด มีความผิดฐานใด และจะต้องแก้ไขอย่างไร

(คำถามเดือนกันยายน-ตุลาคม 2560)

A:

1.         การบันทึกบัญชีจะต้องตรงกับเนื้อหาสาระของรายการ ดังนั้นขอให้ท่านพิจารณาเนื้อหาสาระที่แท้จริงของรายการ และบันทึกบัญชีไปตามรายการนั้น

เช่น กรณีมีบริษัท มีค่าแรงงานเกิดขึ้น และเป็นพนักงานของบริษัท A บริษัท A จะต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในกรณีที่ จะไปเรียกเก็บจากบริษัท B ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายได้ของบริษัท A และบริษัท A ต้องพิจารณารับรู้รายได้จากการให้บริการดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ดังนั้น ต้องบันทึกรายการทั้งสองแยกต่างหากจากกัน เช่น

Dr. ค่าแรงจ่าย

      Cr. ค่าแรงค้างจ่าย

Dr. ลูกหนี้บริษัท B

      Cr. รายได้จากการให้บริการ

เมื่อบริษัท ได้เช่ารถมาจากบริษัทเช่ารถ และใบเสร็จออกในนามบริษัท A บริษัทฯจะต้องรับรู้รายการเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 14 และในกรณีที่บริษัท A เรียกเก็บรายได้จากการให้บริษัท B นำรถที่บริษัท A เช่ามานั้นไปใช้ต่อ บริษัท A จะต้องรับรู้รายการดังกล่าวแยกจากกัน

 งบกำไรขาดทุนคืองบที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้นให้นำรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมารวมในงบกำไรขาดทุน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

1.         หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 4

2.         โดยปกติ หากภาษีมูลค่าเพิ่มออกโดยกิจการที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี และใช้ในการประกอบกิจการจริง สามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นมาใช้ได้ ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับคำถามประเด็นทางภาษีอากรได้ที่ web site ของกรมสรรพากร ซึ่งจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องและตรงประเด็นยิ่งขึ้น

3.         ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตราที่ 20 กล่าวว่า

ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน หากการลงบัญชีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/มาตรฐานการบัญชี ผู้ทำบัญชีต้อง ซึ่งมาตรา 34 กำหนดโทษสำหรับผู้กระทำความผิดโดยปรับไม่เกิน 10,000 บาท’’

ดังนั้น ผู้ทำบัญชีจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานฯที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ขอให้ท่านสอบถามผู้สอบบัญชีของกิจการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีข้อมูลที่มากกว่า เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit