บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บัญชีสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures)

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชีทั่วไป :

รบกวนสอบถามหลักการรับรู้รายการและวิธีการบันทึกบัญชีของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) และต้องศึกษาข้อมูลจากมาตรฐานฯ หรือร่างมาตรฐานฯ ตัวใด และสามารถหาข้อมูลตัวอย่างได้จากที่ใดเพื่อประกอบกรณีศึกษาในเรื่องของการบันทึกบัญชีในเรื่องของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures)

(คำถามเดือนพฤศจิกายน 2559)

A:

จากคำถามเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) นั้น ท่านต้องพิจารณาก่อนว่ากิจการของท่านเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือไม่

หากกิจการท่านเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใกล้เคียงและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย คือ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

หากกิจการท่านเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใกล้เคียงและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในบทที่ 12 เรื่อง ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอื่น

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit