บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชีต้นไม้

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชีทั่วไป :

ทราบข่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ให้สามารถบันทึกมูลค่าของต้นไม้ที่ปลูกในสวนป่าเศรษฐกิจ เป็นมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มพูนขึ้นตามระยะเวลาที่ต้นไม้โตขึ้น ตั้งแต่มกราคม 2559 แต่เมื่อมาสืบค้นข้อมูลดูในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ปรากฏว่าไม่พบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย

(คำถามเดือนสิงหาคม 2559)

A:

          การบันทึกบัญชีมูลค่าของต้นไม้ ต้องมีการพิจารณาก่อนว่าท่านเป็นนิติบุคคลที่ต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือไม่ หรือเรียกง่ายๆ ว่า จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน หรือจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทที่ดูแลทรัพย์สินในวงกว้าง ดูคำนิยามกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

          หากท่านพิจารณาแล้วว่าท่านเป็นบริษัทที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ท่านต้องพิจารณาก่อนว่ากิจกรรมของบริษัทท่านมีการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพ (ต้นไม้ที่ปลูก) และเก็บเกี่ยวต้นไม้เพื่อขายหรือเพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตผลทางการเกษตรหรือไม่ หากใช่ ท่านจึงสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เกษตรกรรม โดยบันทึกต้นไม้เป็นสินทรัพย์ชีวภาพและวัดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นที่เพิ่มพูนตามระยะเวลาที่ต้นไม้โตขึ้นในกรณีที่เป็นต้นไม้ที่ปลูกเพื่อการบริโภค หรือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล กรณีที่ต้นไม้นั้นเป็นพืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer plant) และบันทึกผลิตผลที่เติบโตบนต้นไม้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เกษตรกรรม

          แต่หากท่านไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปต้นไม้ที่ปลูก ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

          ทั้งนี้ ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบกิจการของท่าน เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องทำความเข้าใจกิจการของท่านและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทท่าน

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit