บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

มาตรฐานการบัญชีเรื่องการตีราคาทรัพย์สิน

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ :

เนื่องจากทางบริษัทได้รับแจ้งจากคณะกรรมการอิสระว่าสภาวิชาชีพได้กำหนดมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ เรื่องการตีราคาทรัพย์สิน เช่น การตีราคาที่ดินตามหมวดการใช้งาน เช่น available for sale, ใช้สำหรับกิจการ (สินทรัพย์ถาวร) เป็นต้น โดยคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2561ใช่หรือไม่ จึงขอคำแนะนำหรือรายละเอียดมาตรฐานฯ ดังกล่าว จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อนำไปรายงานต่อที่ประชุมและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

(คำถามเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559)

A:

          ตามที่ท่านได้ถามถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินฉบับใหม่ขอเรียนให้ทราบว่าในปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชียังไม่มีการกำหนดมาตรฐานการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สิน โดยขออธิบาย ดังนี้

          หากกิจการท่านเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหญ่ (TFRS for PAEs)

กิจการสามารถประเมินราคาทรัพย์สินได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กรณีที่ปกติที่ดินมีไว้ใช้เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ) หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (กรณีที่กิจการตั้งใจหารายได้ค่าเช่าหรือเก็งกำไรจากการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน )

นอกจากนี้ TFRS for PAEs มีข้อกำหนดในการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับทรัพย์สินอื่น ๆอีกจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น เงินลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือส่วนงานที่ยกเลิก เป็นต้น แต่ทั้งนี้ท่านต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดของมาตรฐานแต่ละฉบับอีกครั้ง 

          หากกิจการท่านเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  และใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ปัจจุบัน บริษัทไม่สามารถตีราคาทรัพย์สินได้

          อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชีฯจะประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) สำหรับกิจการ NPAEs ซึ่งจะอนุญาตให้กิจการสามารถประเมินราคาทรัพย์สินและบันทึกลงในงบการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้งาน และวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อหารายได้ค่าเช่าหรือเก็งกำไรจากการเพิ่มมูลค่า

          นอกจากนี้มาตรฐานฉบับดังกล่าวยังกำหนดเรื่องของการตีราคาทรัพย์สินอื่น ๆอีกด้วย เช่น เครื่องมือทางการเงินพื้นฐาน หรือตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ท่านต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดแต่ละเรื่องของมาตรฐานอีกครั้ง 

          ดังนั้นขอให้ท่านติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะออกใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะ TFRS for SMEs ที่จะประกาศใช้แทน TFRS for NPAEs ในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ขอให้ท่านสอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านที่สามารถเข้าใจในเนื้อหาของธุรกิจของท่านโดยละเอียด

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit