บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้า

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชีทั่วไป :

          บริษัทได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้ามูลค่าก่อสร้าง 550 ล้านบาท และกู้ยืมเงินกับธนาคาร 500 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ย 6% มีค่าธรรมเนียมเงินกู้ 3 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยตรง

มิ.ย. 58 เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ต.ค. 58 ทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร และจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ 3 ล้านบาท
31 ต.ค. 58 รับเงินกู้ยืมจากธนาคาร 300 ล้านบาท
30 พ.ย. 58 รับเงินกู้ยืมจากธนาคาร 200 ล้านบาท
29 ม.ค. 59 โรงไฟฟ้าสร้างเสร็จพร้อมขายไฟฟ้า

สอบถามเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนโรงไฟฟ้า

1.         บริษัท บันทึกค่าธรรมเนียมเงินกู้ ล้านบาทเข้าเป็นต้นทุนโรงไฟฟ้าทั้งจำนวนได้หรือไม่

2.         บริษัท บันทึกดอกเบี้ยจ่ายตั้งแต่วันที่กู้ยืม 31 ต.ค.58 จนถึง29 ม.ค.59 เป็นต้นทุนโรงไฟฟ้า

บริษัท บันทึกดอกเบี้ยจ่ายตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.59 เป็นค่าใช้จ่าย สิ้นสุดเมื่อจ่ายชำระเงินกู้ธนาคารครบถ้วน

(คำถามเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559)

A:

ขอเรียนตอบคำถามดังนี้

1.         หากวงเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นวงเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้า กิจการต้องพิจารณาก่อนว่าค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นจากวงเงินดังกล่าวหรือไม่

          หากค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจากการกู้ยืม ถือเป็นต้นทุนทางการเงินอื่นที่สามารถรวมเป็นต้นทุนสินทรัพย์ได้ ตามย่อหน้าที่ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23

2.         การเริ่มต้นการรวมต้นทุนทางการเงินเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 17 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม หรือย่อหน้าที่ 228 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อดังนี้

·         รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นได้เกิดขึ้น

·         ต้นทุนการกู้ยืมได้เกิดขึ้น และ

·         สินทรัพย์อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย

          ดังนั้น หากกิจการพิจารณาตามเงื่อนไข ข้อดังกล่าว แล้ว วันใดที่กิจการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อ กิจการสามารถบันทึกต้นทุนทางการเงินได้ตั้งแต่วันดังกล่าว

          การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 22 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม หรือย่อหน้าที่ 232 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วนใหญ่ที่จำเป็น ในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย ได้เสร็จสิ้นลง

ดังนั้น กิจการควรหยุดรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เมื่อโรงไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นภายหลังจากนั้นให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวด

          ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาธุรกิจของกิจการ อีกทั้งผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่สามารถเห็นรายละเอียดของกิจการได้มากกว่า เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและตรงกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit