บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

กิจการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) :

          บริษัทเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ ทำธุรกิจด้านการลงทุนเป็นหลัก และทำธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์และซื้อมาขายไป เป็นส่วนน้อย ในส่วนการด้านการลงทุนนั้น บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งหากพิจารณาตาม TFRS for SMEs(2015) บริษัทต้องจัดทำงบการเงินรวมใช่หรือไม่ ขอเรียนถามดังนี้

1.         ใน TFRS 10 มีข้อยกเว้นให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม แล้วสำหรับ TFRS for SMEs จะมีข้อยกเว้นเหมือน TFRS 10 ได้หรือไม่

2.         หากไม่มีข้อยกเว้น กรณีที่ต้องจัดทำงบการรวม ซึ่งบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศ รอบบัญชีของบริษัทแม่และบริษัทย่อยตรงกันคือ 31 ธันวาคม ทุกปีจะได้งบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบประมาณเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป บริษัทสามารถนำงบการเงินที่ยังไม่ผ่านผู้ตรวจสอบมาจัดทำงบการเงินรวมได้หรือไม่ หากไม่ได้ควรปฏิบัติอย่างไร

(คำถามเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559)

A:

ขอเรียนตอบคำถามท่านสมาชิกดังนี้

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ฉบับปัจจุบัน หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ที่กำลังจะออกยังกำหนดให้ต้องจัดทำงบการเงินรวมหากมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยเช่นเดิม ยังไม่ได้มีข้อยกเว้นในกรณีของกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (IE)

2. ในกรณีที่กิจการนำงบการเงินที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบมาใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ได้ระบุข้อกำหนดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน แต่มาตรฐานได้กำหนดคุณภาพของรายงานทางการเงินตามกรอบแนวคิดสำหรับการทำรายงานทางการเงินที่กำหนดว่างบการเงินต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจผิดในสาระสำคัญ

          ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบตัวเลขทางการเงินของบริษัทย่อยที่นำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมด้วยตนเอง แต่หากไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากการถูกจำกัดขอบเขตด้วยกรณีใดก็ตาม ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมดังกล่าวเปลี่ยนไปจากการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข (ขึ้นอยู่กับระดับความมีนัยสำคัญของตัวเลขทางการเงินของบริษัทย่อยแห่งนั้น)

          ในกรณีที่กิจการไม่มั่นใจในตัวเลขดังกล่าวและตัดสินใจไม่นำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการแสดงความเห็นเปลี่ยนไปจากการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันต่อกรณีที่กิจการไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดให้ต้องจัดทำงบการเงินรวม

          ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกลุ่มกิจการได้ดีกว่า เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit