บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ขายที่ดินเปล่าของบริษัทให้บุคคลภายนอก

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชีทั่วไป :

บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาท ขายที่ดินเปล่าของบริษัทให้บุคคลภายนอก จะต้องมีการลงบันทึกบัญชีของบริษัทอย่างไร และจะมีภาษีใดที่ต้องนำมาคำนวณบ้าง

(คำถามเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559)

A:

ต่อข้อถามของท่าน หากท่านปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 151 ระบุว่า

151. ในกรณีที่กิจการตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อกิจการจำหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบกำไรขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี โดยผลกำไร(ขาดทุน) ที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

          กล่าวคือ เมื่อกิจการจำหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์นั้นออกจากบัญชี และรับรู้สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ตามจำนวนเงินที่ได้รับ และค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระของกิจการ ผลต่างที่เกิดขึ้นจากมูลค่าตามบัญชีของที่ดินที่ซื้อมากับสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถือเป็นกำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์

          สำหรับประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ กรมสรรพากร

          ทั้งนี้ ขอให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องและขอให้สอบถามผู้สอบบัญชีของกิจการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกิจการมากกว่า เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit