บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การนำเสนองบการเงิน

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การนำเสนองบการเงิน :

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ต้องมีเรื่องวันที่ผู้บริหารอนุมัติงบการเงินหรือไหมคะ

(คำถามเดือนพฤษภาคม 2559)

A:

          เรื่องการอนุมัติงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ควรต้องเปิดเผยไว้เพื่อเป็นการ Cutoff ว่ารายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลถึงวันที่ผู้บริหารอนุมัติงบการเงินเท่านั้น

          โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ย่อหน้าที่ 17และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) ย่อหน้าที่ 319 กำหนดดังนี้

          กิจการต้องเปิดเผยวันที่ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน และผู้ให้การอนุมัติงบการเงิน หากผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลอื่นมีอำนาจแก้ไขงบการเงิน หลังจากที่ได้มีการออกงบการเงินแล้ว กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

          อย่างไรก็ตาม การเปิดเผย จะเปิดเผยที่หน้างบหรือที่หมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้ เพราะการเปิดเผยไม่จำเป็นต้องทำที่หมายเหตุเสมอไป และวันที่ที่อนุมัติให้ออกงบการเงินถือเป็นคนละส่วนกับการเปิดเผยวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทต้องระบุวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในงบการเงิน

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit