บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริษัททำธุรกิจให้เช่าซื้อรถ

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชีทั่วไป :

บริษัททำธุรกิจให้เช่าซื้อรถ ถ้าในสัญญาระบุเรื่องค่าปรับกรณีลูกค้าผิดสัญญา บริษัทจะบันทึกบัญชีรายได้ค่าปรับนี้เมื่อใด หากเป็นไปตามเกณฑ์สิทธิจะต้องบันทึกเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา หรือเมื่อวันที่ได้รับเงินค่าปรับ

(คำถามเดือนพฤษภาคม 2559)

A:

          สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 27 กำหนดว่า กิจการต้องจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่เป็นข้อมูลกระแสเงินสด และสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 10 กำหนดให้ ข้อสมมติใช้ในการนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ คือ เกณฑ์ คงค้าง และการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยเกณฑ์คงค้างกำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการค้าในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ซึ่งอาจเป็นรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันหรือต่างกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการได้รับหรือจ่ายชำระเงินสด

          ดังนั้นในกรณีที่กิจการมีรายได้ค่าปรับตามสัญญา กิจการต้องพิจารณาก่อนว่ากิจการมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์จากการเรียกเก็บเงินค่าปรับตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ หากมีสิทธิ กิจการสามารถรับรู้รายการค้าในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้นได้ แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระเงิน

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit