บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชีส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชีทั่วไป :

เนื่องจากทางบริษัทได้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน

          ในอินวอยซ์ลงวันที่ 28/3/15 และบริษัทได้บันทึกบัญชีรับรู้รายได้เป็นของเดือน 3 และได้ยื่น ภพ.30 แล้ว  เมื่อสอบถามไปยังบริษัทในเครือพบว่ายังไม่ได้รับสินค้าในเดือน 3 ซึ่งเมื่อตรวจสอบเอกสาร ใบ L/C ได้ออกในเดือน 4 ซึ่งบริษัทได้บันทึกบัญชีแล้วจะมีผลใน
การสต๊อกสินค้าของเดือน 3 แต่ทางบริษัทในเครือไม่ยอมรับและต้องการให้ตัดสต๊อกสินค้าตามที่ทางปลายทางได้รับจริง

          จึงสอบถามว่าบริษัทจะปรับปรุงหรือบันทึกบัญชีอย่างไร ให้ตรงกับความเป็นจริง

(คำถามเดือนพฤษภาคม 2559)

A:

          ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ ย่อหน้าที่ 14.1 หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ย่อหน้าที่ 326.1 กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายได้ต่อเมื่อ กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

          ทั้งนี้ ตามปกติของการส่งออกนั้น บริษัทฯจะมีการว่าจ้างบริษัทเดินเรือเพื่อทำการส่งออกและเคลียร์เอกสารต่างๆให้   ซึ่งในการว่าจ้างบริษัทเหล่านั้น สามารถเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ (Incoterms) เช่น CIF, CFR, FOB เป็นต้น

ดังนั้น ท่านอาจต้องศึกษาเงื่อนไขของ Incoterm ว่าเป็นเงื่อนไขใด (CIF , CFR หรือ FOB)  ที่ท่านทำกับบริษัทเดินเรือเหล่านั้น และรับรู้รายได้ และบันทึกตัดสินค้าคงเหลือออกจากบัญชี เมื่อบริษัทฯปราศจากซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนในตัวสินค้านั้นแล้ว (ความเสี่ยงและผลตอบแทนหรือกรรมสิทธิ์ถูกโอนไปยังผู้รับจ้างเดินเรือ หรือโอนไปยังผู้ซื้อ ในสัญญา incoterm จะมีระบุไว้)

          สำหรับการบันทึกบัญชีของบริษัทในเครืออาจไม่จำเป็นต้องรับรู้สินค้าคงเหลือพร้อมกับที่บริษัทรับรู้การขาย เนื่องจากจุดรับรู้ภาระผูกพันในการจ่ายชำระหนี้ให้แก่บริษัท(จุดที่ตั้งหนี้)อาจไม่ใช่จุดเดียวกับจุดที่บริษัทบันทึกรับรู้การขาย

ทั้งนี้การรับรู้รายได้ตาม Invoice ในเดือน 3 ของท่าน ถือเป็นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้วตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่นั้น ท่านต้องตรวจสอบกับ Incoterm ก่อนว่าความเสี่ยงโอนไปเมื่อใด จึงจะปรับปรุงบัญชีให้ตรงกับความเป็นจริง

          ดังนั้นขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของรายการที่มากกว่า และมีแนวนโยบายการบันทึกบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ชัดเจนมากกว่า เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีต้องมีตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงินของท่านด้วย

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit