บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชี สำหรับสโมสรฟุตบอล

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชี :

ทางบริษัทฯ ขอหารือเกี่ยวกับการบันทึกรายได้จากอันดับการแข่งขันประจำปีสำหรับสโมสรฟุตบอลในไทยลีก

Background

1.         ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก มีฤดูกาลแข่งขันรอบเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม และสโมสรมีรอบระยะเวลาบัญชีเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม เช่นกัน

2.         ทางสโมสรได้รับรางวัลตามอันดับการแข่งขันประจำฤดูกาลปี 2559 โดยทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศจ่ายรางวัลดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลได้กำหนดไว้ชัดเจนสำหรับเงินรางวัลตามอันดับตารางคะแนน (เช่น ที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10 ล้านบาท)  

คำถาม

ทางสโมสรต้องรับรู้รางวัลจากผลการแข่งขันสำหรับฤดูกาลปี 2559 ในรอบบัญชีใด

1.         รับรู้รายการระหว่างรอบบัญชีปี 2559 โดยการตั้งเป็นรายได้ค้างรับ หรือ

2.         รับรู้เมื่อมีการได้รับเงินจริง ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลประกาศจ่ายเงินในเดือน กุมภาพันธ์ 2560

(คำถามเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560)

A:

สโมสรต้องศึกษาก่อนว่าใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระดับใด กิจการเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ แต่หลักการทั้งสองฉบับนี้คล้ายคลึงกัน ดังนั้นจึงขออ้างอิงหลักการจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนี้

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้กำหนดเกณฑ์การรับรู้รายการของรายได้ในย่อหน้าที่ 4.38  และ 4.47 ดังนี้

การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงิน

4.38 รายการที่เป็นไปตามคำนิยามขององค์ประกอบให้รับรู้เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

4.38.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดังกล่าว

4.38.2 รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดมุลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

และ

การรับรู้รายการของรายได้

4.47 กิจการต้องรับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

(1) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน และ

(2) เมื่อกิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ

และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ ย่อหน้าที่ 20 กำหนดเงื่อนไขของการรับรู้รายได้ไว้

·         ย่อหน้าที่ 22 กำหนดว่า

กิจการจะรับรู้รายได้ได้ ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บได้และได้รับรู้เป็นรายได้แล้ว จำนวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเก็บได้หรือจำนวนเงินที่จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทนที่จะนำไปปรับปรุงกับจำนวนรายได้ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก

·         ย่อหน้าที่ 23 กำหนดว่า

โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือหลังจากที่ได้ตกลงกับคู่สัญญาในทุกข้อต่อไปนี้

23.1 สิทธิตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการหรือการรับบริการ

23.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน และ

23.3 ลักษณะและเงื่อนไขในการชำระเงิน

โดยทั่วไป กิจการต้องมีระบบการจัดทำรายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพื่อใช้ภายในกิจการและกิจการต้องทบทวนประมาณการรายได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ และแก้ไขประมาณการดังกล่าวเมื่อจำเป็น การแก้ไขประมาณการนั้นไม่ถือเป็นการแสดงว่ากิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการได้อย่างน่าเชื่อถือ

ดังนั้นกิจการจะสามารถรับรู้รายได้เงินรางวัลที่จะได้รับจากการแข่งขันได้ กิจการต้องพิจารณาเงื่อนไขทุกข้อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ยกตัวอย่างเงื่อนไขบางข้อ เช่น มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับเงินรางวัล (จากการประกาศจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์) หรือไม่ และสามารถวัดมูลค่าของรายได้เงินรางวัลได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่

หากกิจการพิจารณาเงื่อนไขทุกข้อตามมาตรฐานแล้วว่ายังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อของการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการยังไม่สามารถรับรู้รายได้ได้

แต่หากกิจการพิจารณาแล้วว่า เป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ กิจการสามารถรับรู้รายได้ได้

ทั้งนี้ขอให้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีของกิจการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกิจการ และมีข้อมูลที่มากกว่าและขอให้ศึกษาเงื่อนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit