บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ต้นทุนการกู้ยืม

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ต้นทุนการกู้ยืม :

ผมรบกวนขอหารือเกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม

6 ต้นทุนการกู้ยืม อาจรวมถึง

6.1-6.4

6.5 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่นำมาปรับปรุงกับต้นทุนของดอกเบี้ย

ข้อหารือ :

          บริษัท (ลูกค้า) ได้ทำการกู้ยืมเงินระยะยาวจากบริษัทในต่างประเทศ เพื่อทำการก่อสร้างอาคาร และได้มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้บริษัทมีผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

          จากมาตรฐานการบัญชี ที่ว่า “6.5 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่นำมาปรับปรุงกับต้นทุนของดอกเบี้ย

          บริษัทสามารถรับรู้กำไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้นทุนของทรัพย์สินได้อย่างไร มีการคำนวณหรือมีแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีอย่างไร

(คำถามเดือนมีนาคม 2559)

A:

จากย่อหน้าที่ 6.5  ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่นำมาปรับปรุงกับต้นทุนของดอกเบี้ย หมายถึงผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่จะนำมารวมเป็นต้นทุนการกู้ยืมได้ จะต้องเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยที่ควรมีอยู่จริงเท่านั้น เช่น 

หากการกู้ยืมเงิน ล้านบาท ด้วยเงิน USD มีอัตราดอกเบี้ย 5% 

แต่หากบริษัทกู้ยืมเงิน 1 ล้านบาท ด้วยเงิน THB จะมีอัตราดอกเบี้ย 7% 

          ในกรณีนี้บริษัทสามารถรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมจากการกู้ยืมเงิน USD (ทั้งส่วนของดอกเบี้ย  5%  และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น) ได้ไม่เกิน 70,000 บาทตามต้นทุนการกู้ยืมที่ควรมีอยู่ของกิจการ

          ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่รวมกับต้นทุนดอกเบี้ย 5% แล้วเกินกว่า 70,000 บาท ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวด

          ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดของสัญญากู้ยืมเพิ่มเติมจากบริษัทลูกค้าและปรึกษาฝ่าย technical ของสำนักงาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจรอบด้าน โดยตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี และหากมีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไป คำตอบดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit