บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนการกู้ยืม

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนการกู้ยืม :

1.         ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ฤ. มาก่อสร้างอาคารเพื่อดำเนินการเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยถ้าโครงการแล้วเสร็จจะเปิดให้เช่าพื้นที่ จากนั้นทางบริษัทฯได้ว่าจ้าง บริษัท อ. มาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัท อ. ทำหน้าที่ ตรวจสอบงานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามคุณสมบัติและจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งทางผู้สอบถามอยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง บริษัท อ. ถือเป็นราคาต้นทุนของสินทรัพย์หรือไม่ ถ้าไม่รวมคำนวณเป็นต้นทุนแล้ว ค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม ตามาตรา 65 ตรี (5) ใช่หรือไม่

      2. ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพื่อนำมาก่อสร้างโครงการ ให้ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือไม่

(คำถามเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560)

A:

1.         ย่อหน้าที่ 21 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(หรือย่อหน้าที่ 209 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) กำหนดหลักการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการดังนี้

·         21 ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้มาโดยการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่าย โดยตรงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ตัวอย่างของรายจ่ายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจัดหา สินทรัพย์ได้แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสำหรับบริการทางกฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์ และต้นทุนในการทำรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น กิจการต้องพิจารณาก่อนว่าค่าที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่

- หากกิจการพิจารณาแล้วว่าค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถือเป็นส่วนหนึ่งโดยตรงของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการก็สามารถรวมค่าที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้

- หากค่าที่ปรึกษาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง กิจการก็ไม่สามารถรวมเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์ได้การบันทึกต้นทุนสินทรัพย์ให้แยกตามลักษณะการให้ประโยชน์ และอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นส่วนของไฟฟ้า และส่วนของน้ำประปาต้องคิดค่าเสื่อมราคาแยกส่วนกันตามหลักบัญชี Component accounting

2.         ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(เมื่อเป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข) ต้องนำมารวมเป็นต้นทุนในการก่อสร้างจนถึงวันที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนพร้อมใช้งาน ทั้งนี้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม (หรือย่อหน้าที่ 224 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) ดังนี้

·         10 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต

·         สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นต้นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากกิจการไม่ก่อรายจ่ายขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ดังนั้นเมื่อกิจการกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์นั้นเป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้ในทันที

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งเนื่องจากเป็นผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าและต้องเป็นผู้ที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการ เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit